Isaiah 14:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7462 [e]wə-rā-‘ūוְרָעוּ֙And shall feedVerb
1060 [e]bə-ḵō-w-rêבְּכוֹרֵ֣יthe firstbornNoun
1800 [e]ḏal-lîm,דַלִּ֔יםof the poorAdj
34 [e]wə-’eḇ-yō-w-nîmוְאֶבְיוֹנִ֖יםand the needyAdj
983 [e]lā-ḇe-ṭaḥלָבֶ֣טַחin securityNoun
7257 [e]yir-bā-ṣū;יִרְבָּ֑צוּshall lie downVerb
4191 [e]wə-hê-mat-tîוְהֵמַתִּ֤יand I will killVerb
7458 [e]ḇā-rā-‘āḇבָֽרָעָב֙with famineNoun
8328 [e]šā-rə-šêḵ,שָׁרְשֵׁ֔ךְyour rootNoun
7611 [e]ū-šə-’ê-rî-ṯêḵוּשְׁאֵרִיתֵ֖ךְand your remnantNoun
2026 [e]ya-hă-rōḡ.יַהֲרֹֽג׃he shall slayVerb
Hebrew Texts
ישעה 14:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָעוּ֙ בְּכֹורֵ֣י דַלִּ֔ים וְאֶבְיֹונִ֖ים לָבֶ֣טַח יִרְבָּ֑צוּ וְהֵמַתִּ֤י בָֽרָעָב֙ שָׁרְשֵׁ֔ךְ וּשְׁאֵרִיתֵ֖ךְ יַהֲרֹֽג׃

ישעה 14:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך ושאריתך יהרג׃

Links
Isaiah 14:30Isaiah 14:30 Text AnalysisIsaiah 14:30 InterlinearIsaiah 14:30 MultilingualIsaiah 14:30 TSKIsaiah 14:30 Cross ReferencesIsaiah 14:30 Bible HubIsaiah 14:30 Biblia ParalelaIsaiah 14:30 Chinese BibleIsaiah 14:30 French BibleIsaiah 14:30 German Bible

Bible Hub
Isaiah 14:29
Top of Page
Top of Page