1 Chronicles 11:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֡אמֶרAnd saidVerb
2486 [e]ḥā-lî-lāhחָלִילָה֩forbid itInj
  לִּ֨יto mePrep
430 [e]mê-’ĕ-lō-hayמֵאֱלֹהַ֜יGodNoun
6213 [e]mê-‘ă-śō-wṯמֵעֲשׂ֣וֹתdidVerb
2063 [e]zōṯ,זֹ֗אתthis thingPro
1818 [e]hă-ḏamהֲדַ֣םthe bloodNoun
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁים֩of these menNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֨לֶּהof thesePro
8354 [e]’eš-tehאֶשְׁתֶּ֤הshall I drinkVerb
5315 [e]ḇə-nap̄-šō-w-ṯāmבְנַפְשׁוֹתָם֙that have put their livesNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
5315 [e]ḇə-nap̄-šō-w-ṯāmבְנַפְשׁוֹתָ֣םFor at the risk of their livesNoun
935 [e]hĕ-ḇî-’ūm,הֱבִיא֔וּםthey broughtVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
14 [e]’ā-ḇāhאָבָ֖הdo Therefore he wouldVerb
8354 [e]liš-tō-w-ṯām;לִשְׁתּוֹתָ֑םnot drinkVerb
428 [e]’êl-lehאֵ֣לֶּהThese thingsPro
6213 [e]‘ā-śū,עָשׂ֔וּit These things didVerb
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֖שֶׁתthese threeNoun
1368 [e]hag-gib-bō-w-rîm.הַגִּבּוֹרִֽים׃mightiestAdj
Hebrew Texts
דברי הימים א 11:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֡אמֶר חָלִילָה֩ לִּ֨י מֵאֱלֹהַ֜י מֵעֲשֹׂ֣ות זֹ֗את הֲדַ֣ם הָאֲנָשִׁים֩ הָאֵ֨לֶּה אֶשְׁתֶּ֤ה בְנַפְשֹׁותָם֙ כִּ֣י בְנַפְשֹׁותָ֣ם הֱבִיא֔וּם וְלֹ֥א אָבָ֖ה לִשְׁתֹּותָ֑ם אֵ֣לֶּה עָשׂ֔וּ שְׁלֹ֖שֶׁת הַגִּבֹּורִֽים׃

דברי הימים א 11:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים׃

Links
1 Chronicles 11:191 Chronicles 11:19 Text Analysis1 Chronicles 11:19 Interlinear1 Chronicles 11:19 Multilingual1 Chronicles 11:19 TSK1 Chronicles 11:19 Cross References1 Chronicles 11:19 Bible Hub1 Chronicles 11:19 Biblia Paralela1 Chronicles 11:19 Chinese Bible1 Chronicles 11:19 French Bible1 Chronicles 11:19 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:18
Top of Page
Top of Page