Proverbs 10:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6468 [e]pə-‘ul-laṯפְּעֻלַּ֣תThe laborNoun
6662 [e]ṣad-dîqצַדִּ֣יקof the righteousAdj
2416 [e]lə-ḥay-yîm;לְחַיִּ֑ים[tendeth] to lifeAdj
8393 [e]tə-ḇū-’aṯתְּבוּאַ֖תthe fruitNoun
7563 [e]rā-šā‘רָשָׁ֣עof the wickedAdj
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭāṯ.לְחַטָּֽאת׃to sinNoun
Hebrew Texts
משלי 10:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פְּעֻלַּ֣ת צַדִּ֣יק לְחַיִּ֑ים תְּבוּאַ֖ת רָשָׁ֣ע לְחַטָּֽאת׃

משלי 10:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃

Links
Proverbs 10:16Proverbs 10:16 Text AnalysisProverbs 10:16 InterlinearProverbs 10:16 MultilingualProverbs 10:16 TSKProverbs 10:16 Cross ReferencesProverbs 10:16 Bible HubProverbs 10:16 Biblia ParalelaProverbs 10:16 Chinese BibleProverbs 10:16 French BibleProverbs 10:16 German Bible

Bible Hub
Proverbs 10:15
Top of Page
Top of Page