Nehemiah 5:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּThen saidVerb
7725 [e]nā-šîḇ,נָשִׁ֗יבWe will restoreVerb
1992 [e]ū-mê-hemוּמֵהֶם֙and likePro
3808 [e]לֹ֣אnothingAdv
1245 [e]nə-ḇaq-qêš,נְבַקֵּ֔שׁ[them] and will require themVerb
3651 [e]kênכֵּ֣ןsoAdj
6213 [e]na-‘ă-śeh,נַעֲשֶׂ֔הwill we doVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
559 [e]’ō-w-mêr;אוֹמֵ֑רsayVerb
7121 [e]wā-’eq-rāוָאֶקְרָא֙Then I calledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּ֣הֲנִ֔יםthe priestsNoun
7650 [e]wā-’aš-bî-‘êm,וָֽאַשְׁבִּיעֵ֔םand took an oathVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֖וֹתfrom those who they would doVerb
1697 [e]kad-dā-ḇārכַּדָּבָ֥רpromiseNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃according to thisPro
Hebrew Texts
נחמיה 5:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ נָשִׁ֗יב וּמֵהֶם֙ לֹ֣א נְבַקֵּ֔שׁ כֵּ֣ן נַעֲשֶׂ֔ה כַּאֲשֶׁ֖ר אַתָּ֣ה אֹומֵ֑ר וָאֶקְרָא֙ אֶת־הַכֹּ֣הֲנִ֔ים וָֽאַשְׁבִּיעֵ֔ם לַעֲשֹׂ֖ות כַּדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃

נחמיה 5:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש כן נעשה כאשר אתה אומר ואקרא את־הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה׃

Links
Nehemiah 5:12Nehemiah 5:12 Text AnalysisNehemiah 5:12 InterlinearNehemiah 5:12 MultilingualNehemiah 5:12 TSKNehemiah 5:12 Cross ReferencesNehemiah 5:12 Bible HubNehemiah 5:12 Biblia ParalelaNehemiah 5:12 Chinese BibleNehemiah 5:12 French BibleNehemiah 5:12 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 5:11
Top of Page
Top of Page