Micah 1:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1661 [e]bə-ḡaṯבְּגַת֙at Gath youNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
5046 [e]tag-gî-ḏū,תַּגִּ֔ידוּdo DeclareVerb
1058 [e]bā-ḵōwבָּכ֖וֹweepVerb
408 [e]’al-אַל־nayAdv
1058 [e]tiḇ-kū;תִּבְכּ֑וּnot at allVerb
  bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתinPrep
1036 [e]lə-‘ap̄-rāh,לְעַפְרָ֔הAt Beth-le-aphrahNoun
6083 [e]‘ā-p̄ārעָפָ֖רyourself in the dustNoun
  [hiṯ-pal-lā-šə-tî[הִתְפַּלָּשְׁתִּי -  
  ḵ]כ] -  
6428 [e](hiṯ-pal-lā-šî.(הִתְפַּלָּֽשִׁי׃roll yourselfVerb
  q)ק) -  
Hebrew Texts
מיכה 1:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּגַת֙ אַל־תַּגִּ֔ידוּ בָּכֹ֖ו אַל־תִּבְכּ֑וּ בְּבֵ֣ית לְעַפְרָ֔ה עָפָ֖ר [הִתְפַּלָּשְׁתִּי כ] (הִתְפַּלָּֽשִׁי׃ ק)

מיכה 1:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בגת אל־תגידו בכו אל־תבכו בבית לעפרה עפר [התפלשתי כ] (התפלשי׃ ק)

Links
Micah 1:10Micah 1:10 Text AnalysisMicah 1:10 InterlinearMicah 1:10 MultilingualMicah 1:10 TSKMicah 1:10 Cross ReferencesMicah 1:10 Bible HubMicah 1:10 Biblia ParalelaMicah 1:10 Chinese BibleMicah 1:10 French BibleMicah 1:10 German Bible

Bible Hub
Micah 1:9
Top of Page
Top of Page