Joshua 14:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5750 [e]‘ō-w-ḏen-nîעוֹדֶ֨נִּיAs yetSubst
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֜וֹםthis dayNoun
2389 [e]ḥā-zāq,חָזָ֗ק[am as] I strongAdj
834 [e]ka-’ă-šerכַּֽאֲשֶׁר֙asPrt
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֨וֹםI was in the dayNoun
7971 [e]šə-lō-aḥשְׁלֹ֤חַsentVerb
853 [e]’ō-w-ṯîאוֹתִי֙ - Acc
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הthat MosesNoun
3581 [e]kə-ḵō-ḥîכְּכֹ֥חִיas my strengthNoun
227 [e]’āzאָ֖זthenAdv
3581 [e]ū-ḵə-ḵō-ḥîוּכְכֹ֣חִי[is] even so my strengthNoun
6258 [e]‘āt-tāh;עָ֑תָּהnowAdv
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָ֖הfor warNoun
3318 [e]wə-lā-ṣêṯוְלָצֵ֥אתand both to go outVerb
935 [e]wə-lā-ḇō-w.וְלָבֽוֹא׃and to come inVerb
Hebrew Texts
יהושע 14:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹודֶ֨נִּי הַיֹּ֜ום חָזָ֗ק כַּֽאֲשֶׁר֙ בְּיֹ֨ום שְׁלֹ֤חַ אֹותִי֙ מֹשֶׁ֔ה כְּכֹ֥חִי אָ֖ז וּכְכֹ֣חִי עָ֑תָּה לַמִּלְחָמָ֖ה וְלָצֵ֥את וְלָבֹֽוא׃

יהושע 14:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה ככחי אז וככחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא׃

Links
Joshua 14:11Joshua 14:11 Text AnalysisJoshua 14:11 InterlinearJoshua 14:11 MultilingualJoshua 14:11 TSKJoshua 14:11 Cross ReferencesJoshua 14:11 Bible HubJoshua 14:11 Biblia ParalelaJoshua 14:11 Chinese BibleJoshua 14:11 French BibleJoshua 14:11 German Bible

Bible Hub
Joshua 14:10
Top of Page
Top of Page