Job 1:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5750 [e]‘ō-wḏע֣וֹד ׀yetSubst
2088 [e]zehזֶ֣הWhile he [was]Pro
1696 [e]mə-ḏab-bêr,מְדַבֵּ֗רspeakingVerb
2088 [e]wə-zehוְזֶה֮also anotherPro
935 [e]בָּ֣אthere cameVerb
559 [e]way-yō-marוַיֹּאמַר֒and saidVerb
784 [e]’êšאֵ֣שׁThe fireNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֗יםof GodNoun
5307 [e]nā-p̄ə-lāhנָֽפְלָה֙is fallenVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםheavenNoun
1197 [e]wat-tiḇ-‘arוַתִּבְעַ֥רand has burned upVerb
6629 [e]baṣ-ṣōnבַּצֹּ֛אןthe sheepNoun
5288 [e]ū-ḇan-nə-‘ā-rîmוּבַנְּעָרִ֖יםand the servantsNoun
398 [e]wat-tō-ḵə-lêm;וַתֹּאכְלֵ֑םand consumedVerb
4422 [e]wā-’im-mā-lə-ṭāhוָאִמָּ֨לְטָ֧הand am escapedVerb
7535 [e]raq-רַק־only themAdv
589 [e]’ă-nîאֲנִ֛יand IPro
905 [e]lə-ḇad-dîלְבַדִּ֖יaloneNoun
5046 [e]lə-hag-gîḏלְהַגִּ֥ידto tellVerb
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
Hebrew Texts
איוב 1:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹ֣וד ׀ זֶ֣ה מְדַבֵּ֗ר וְזֶה֮ בָּ֣א וַיֹּאמַר֒ אֵ֣שׁ אֱלֹהִ֗ים נָֽפְלָה֙ מִן־הַשָּׁמַ֔יִם וַתִּבְעַ֥ר בַּצֹּ֛אן וּבַנְּעָרִ֖ים וַתֹּאכְלֵ֑ם וָאִמָּ֨לְטָ֧ה רַק־אֲנִ֛י לְבַדִּ֖י לְהַגִּ֥יד לָֽךְ׃

איוב 1:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עוד ׀ זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן־השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

Links
Job 1:16Job 1:16 Text AnalysisJob 1:16 InterlinearJob 1:16 MultilingualJob 1:16 TSKJob 1:16 Cross ReferencesJob 1:16 Bible HubJob 1:16 Biblia ParalelaJob 1:16 Chinese BibleJob 1:16 French BibleJob 1:16 German Bible

Bible Hub
Job 1:15
Top of Page
Top of Page