Jeremiah 50:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הseePrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֡יI [am]Pro
5782 [e]mê-‘îrמֵעִיר֩will raiseVerb
5927 [e]ū-ma-‘ă-lehוּמַעֲלֶ֨הand cause to come upVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֜לBabylonNoun
6951 [e]qə-hal-קְהַל־an assemblyNoun
1471 [e]gō-w-yimגּוֹיִ֤םnationsNoun
1419 [e]gə-ḏō-lîmגְּדֹלִים֙of greatAdj
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץfrom the landNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-wn,צָפ֔וֹןfrom the northNoun
6186 [e]wə-‘ā-rə-ḵūוְעָ֣רְכוּand they shall set themselves in arrayVerb
  lāh,לָ֔הּtoPrep
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֖םFrom thereAdv
3920 [e]til-lā-ḵêḏ;תִּלָּכֵ֑דshe shall be takenVerb
2671 [e]ḥiṣ-ṣāwחִצָּיו֙their arrowsNoun
1368 [e]kə-ḡib-bō-wrכְּגִבּ֣וֹר[shall be] as of a mightyAdj
7919 [e]maš-kîl,מַשְׁכִּ֔ילexpertVerb
3808 [e]לֹ֥אnoneAdv
7725 [e]yā-šūḇיָשׁ֖וּבshall returnVerb
7387 [e]rê-qām.רֵיקָֽם׃in vainAdv
Hebrew Texts
ירמיה 50:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י הִנֵּ֣ה אָנֹכִ֡י מֵעִיר֩ וּמַעֲלֶ֨ה עַל־בָּבֶ֜ל קְהַל־גֹּויִ֤ם גְּדֹלִים֙ מֵאֶ֣רֶץ צָפֹ֔ון וְעָ֣רְכוּ לָ֔הּ מִשָּׁ֖ם תִּלָּכֵ֑ד חִצָּיו֙ כְּגִבֹּ֣ור מַשְׁכִּ֔יל לֹ֥א יָשׁ֖וּב רֵיקָֽם׃

ירמיה 50:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי הנה אנכי מעיר ומעלה על־בבל קהל־גוים גדלים מארץ צפון וערכו לה משם תלכד חציו כגבור משכיל לא ישוב ריקם׃

Links
Jeremiah 50:9Jeremiah 50:9 Text AnalysisJeremiah 50:9 InterlinearJeremiah 50:9 MultilingualJeremiah 50:9 TSKJeremiah 50:9 Cross ReferencesJeremiah 50:9 Bible HubJeremiah 50:9 Biblia ParalelaJeremiah 50:9 Chinese BibleJeremiah 50:9 French BibleJeremiah 50:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 50:8
Top of Page
Top of Page