Jeremiah 20:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1767 [e]mid-dêמִדֵּ֤יeachPrep
1696 [e]’ă-ḏab-bêrאֲדַבֵּר֙I spokeVerb
2199 [e]’ez-‘āq,אֶזְעָ֔קI cried outVerb
2555 [e]ḥā-māsחָמָ֥סviolenceNoun
7701 [e]wā-šōḏוָשֹׁ֖דand spoilNoun
7121 [e]’eq-rā;אֶקְרָ֑אI criedVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הwas madeVerb
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הof the LORDNoun
  לִ֛יtoPrep
2781 [e]lə-ḥer-pāhלְחֶרְפָּ֥הIn reproachNoun
7047 [e]ū-lə-qe-lesוּלְקֶ֖לֶסand a derisionNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]hay-yō-wm.הַיּֽוֹם׃dayNoun
Hebrew Texts
ירמיה 20:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־מִדֵּ֤י אֲדַבֵּר֙ אֶזְעָ֔ק חָמָ֥ס וָשֹׁ֖ד אֶקְרָ֑א כִּֽי־הָיָ֨ה דְבַר־יְהוָ֥ה לִ֛י לְחֶרְפָּ֥ה וּלְקֶ֖לֶס כָּל־הַיֹּֽום׃

ירמיה 20:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־מדי אדבר אזעק חמס ושד אקרא כי־היה דבר־יהוה לי לחרפה ולקלס כל־היום׃

Links
Jeremiah 20:8Jeremiah 20:8 Text AnalysisJeremiah 20:8 InterlinearJeremiah 20:8 MultilingualJeremiah 20:8 TSKJeremiah 20:8 Cross ReferencesJeremiah 20:8 Bible HubJeremiah 20:8 Biblia ParalelaJeremiah 20:8 Chinese BibleJeremiah 20:8 French BibleJeremiah 20:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 20:7
Top of Page
Top of Page