Ecclesiastes 5:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַל־Be notAdv
926 [e]tə-ḇa-hêlתְּבַהֵ֨לdo rashVerb
5921 [e]‘al-עַל־withPrep
6310 [e]pî-ḵāפִּ֜יךָyour mouthNoun
3820 [e]wə-lib-bə-ḵāוְלִבְּךָ֧and your heartNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
4116 [e]yə-ma-hêrיְמַהֵ֛רdo let be hastyVerb
3318 [e]lə-hō-w-ṣîלְהוֹצִ֥יאto bringVerb
1697 [e]ḏā-ḇārדָבָ֖ר[any] thingNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יin the presenceNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm;הָאֱלֹהִ֑יםGodNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֤יםGodNoun
8064 [e]baš-šā-ma-yimבַּשָּׁמַ֙יִם֙[is] in heavenNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣הand youPro
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץearthNoun
5921 [e]‘al-עַֽל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֛ןthusAdj
1961 [e]yih-yūיִהְי֥וּbeVerb
1697 [e]ḏə-ḇā-re-ḵāדְבָרֶ֖יךָlet your wordsNoun
4592 [e]mə-‘aṭ-ṭîm.מְעַטִּֽים׃be fewSubst
Hebrew Texts
קהלת 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַל־תְּבַהֵ֨ל עַל־פִּ֜יךָ וְלִבְּךָ֧ אַל־יְמַהֵ֛ר לְהֹוצִ֥יא דָבָ֖ר לִפְנֵ֣י הָאֱלֹהִ֑ים כִּ֣י הָאֱלֹהִ֤ים בַּשָּׁמַ֙יִם֙ וְאַתָּ֣ה עַל־הָאָ֔רֶץ עַֽל־כֵּ֛ן יִהְי֥וּ דְבָרֶ֖יךָ מְעַטִּֽים׃

קהלת 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תבהל על־פיך ולבך אל־ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על־הארץ על־כן יהיו דבריך מעטים׃

Links
Ecclesiastes 5:2Ecclesiastes 5:2 Text AnalysisEcclesiastes 5:2 InterlinearEcclesiastes 5:2 MultilingualEcclesiastes 5:2 TSKEcclesiastes 5:2 Cross ReferencesEcclesiastes 5:2 Bible HubEcclesiastes 5:2 Biblia ParalelaEcclesiastes 5:2 Chinese BibleEcclesiastes 5:2 French BibleEcclesiastes 5:2 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 5:1
Top of Page
Top of Page