2 Kings 7:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
477 [e]’ĕ-lî-šā‘,אֱלִישָׁ֔עElishaNoun
8085 [e]šim-‘ūשִׁמְע֖וּHear youVerb
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3541 [e]kōhכֹּ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
6256 [e]kā-‘êṯכָּעֵ֤ת ׀about this timeNoun
4279 [e]mā-ḥārמָחָר֙TomorrowNoun
5429 [e]sə-’āh-סְאָֽה־[shall] a measureNoun
5560 [e]sō-leṯסֹ֣לֶתof fine flourNoun
8255 [e]bə-še-qel,בְּשֶׁ֗קֶל[be sold] for a shekelNoun
5429 [e]wə-sā-ṯa-yimוְסָאתַ֧יִםand two measuresNoun
8184 [e]śə-‘ō-rîmשְׂעֹרִ֛יםof barleyNoun
8255 [e]bə-še-qelבְּשֶׁ֖קֶלfor a shekelNoun
8179 [e]bə-ša-‘arבְּשַׁ֥עַרin the gateNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn.שֹׁמְרֽוֹן׃of SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 7:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֔ע שִׁמְע֖וּ דְּבַר־יְהוָ֑ה כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה כָּעֵ֤ת ׀ מָחָר֙ סְאָֽה־סֹ֣לֶת בְּשֶׁ֗קֶל וְסָאתַ֧יִם שְׂעֹרִ֛ים בְּשֶׁ֖קֶל בְּשַׁ֥עַר שֹׁמְרֹֽון׃

מלכים ב 7:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אלישע שמעו דבר־יהוה כה ׀ אמר יהוה כעת ׀ מחר סאה־סלת בשקל וסאתים שערים בשקל בשער שמרון׃

Links
2 Kings 7:12 Kings 7:1 Text Analysis2 Kings 7:1 Interlinear2 Kings 7:1 Multilingual2 Kings 7:1 TSK2 Kings 7:1 Cross References2 Kings 7:1 Bible Hub2 Kings 7:1 Biblia Paralela2 Kings 7:1 Chinese Bible2 Kings 7:1 French Bible2 Kings 7:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:33
Top of Page
Top of Page