2 Kings 10:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֣לֶךְwhen he was departedVerb
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֡םfrom thereAdv
4672 [e]way-yim-ṣāוַיִּמְצָ֣אand he came to onVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3082 [e]yə-hō-w-nā-ḏāḇיְהוֹנָדָב֩JehonadabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7394 [e]rê-ḵāḇרֵכָ֨בof RechabNoun
7125 [e]liq-rā-ṯōwלִקְרָאת֜וֹ[coming] to meetNoun
1288 [e]way-ḇā-rə-ḵê-hū,וַֽיְבָרְכֵ֗הוּand he saluted himVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
3426 [e]hă-yêšהֲיֵ֧שׁIsSubst
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3824 [e]lə-ḇā-ḇə-ḵāלְבָבְךָ֣Is your heartNoun
3477 [e]yā-šār,יָשָׁ֗רrightAdj
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֤רasPrt
3824 [e]lə-ḇā-ḇîלְבָבִי֙my heartNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
3824 [e]lə-ḇā-ḇe-ḵā,לְבָבֶ֔ךָyour heartNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd answeredVerb
3082 [e]yə-hō-w-nā-ḏāḇיְהוֹנָדָ֥בJehonadabNoun
3426 [e]yêšיֵ֛שׁIt isSubst
3426 [e]wā-yêšוָיֵ֖שׁand If it beSubst
5414 [e]tə-nāhתְּנָ֣הgiveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3027 [e]yā-ḏe-ḵā;יָדֶ֑ךָ[me] your handNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֣ןAnd he gaveVerb
3027 [e]yā-ḏōw,יָד֔וֹ[him] his handNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lê-hūוַיַּעֲלֵ֥הוּand he took him upVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֖יוunto himPrep
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
4818 [e]ham-mer-kā-ḇāh.הַמֶּרְכָּבָֽה׃the chariotNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 10:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣לֶךְ מִשָּׁ֡ם וַיִּמְצָ֣א אֶת־יְהֹונָדָב֩ בֶּן־רֵכָ֨ב לִקְרָאתֹ֜ו וַֽיְבָרְכֵ֗הוּ וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו הֲיֵ֧שׁ אֶת־לְבָבְךָ֣ יָשָׁ֗ר כַּאֲשֶׁ֤ר לְבָבִי֙ עִם־לְבָבֶ֔ךָ וַיֹּ֨אמֶר יְהֹונָדָ֥ב יֵ֛שׁ וָיֵ֖שׁ תְּנָ֣ה אֶת־יָדֶ֑ךָ וַיִּתֵּ֣ן יָדֹ֔ו וַיַּעֲלֵ֥הוּ אֵלָ֖יו אֶל־הַמֶּרְכָּבָֽה׃

מלכים ב 10:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך משם וימצא את־יהונדב בן־רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את־לבבך ישר כאשר לבבי עם־לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את־ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל־המרכבה׃

Links
2 Kings 10:152 Kings 10:15 Text Analysis2 Kings 10:15 Interlinear2 Kings 10:15 Multilingual2 Kings 10:15 TSK2 Kings 10:15 Cross References2 Kings 10:15 Bible Hub2 Kings 10:15 Biblia Paralela2 Kings 10:15 Chinese Bible2 Kings 10:15 French Bible2 Kings 10:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:14
Top of Page
Top of Page