2 Chronicles 7:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3615 [e]ū-ḵə-ḵal-lō-wṯוּכְכַלּ֤וֹתwhen had finishedVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹה֙SolomonNoun
6419 [e]lə-hiṯ-pal-lêl,לְהִתְפַּלֵּ֔לof prayingVerb
784 [e]wə-hā-’êš,וְהָאֵ֗שׁand the fireNoun
3381 [e]yā-rə-ḏāhיָֽרְדָה֙came downVerb
8064 [e]mê-haš-šā-ma-yim,מֵֽהַשָּׁמַ֔יִםfrom heavenNoun
398 [e]wat-tō-ḵalוַתֹּ֥אכַלand consumedVerb
5930 [e]hā-‘ō-lāhהָעֹלָ֖הthe burnt offeringNoun
2077 [e]wə-haz-zə-ḇā-ḥîm;וְהַזְּבָחִ֑יםand the sacrificesNoun
3519 [e]ū-ḵə-ḇō-wḏוּכְב֥וֹדand the gloryNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
4390 [e]mā-lêמָלֵ֥אfilledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃the houseNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְכַלֹּ֤ות שְׁלֹמֹה֙ לְהִתְפַּלֵּ֔ל וְהָאֵ֗שׁ יָֽרְדָה֙ מֵֽהַשָּׁמַ֔יִם וַתֹּ֥אכַל הָעֹלָ֖ה וְהַזְּבָחִ֑ים וּכְבֹ֥וד יְהוָ֖ה מָלֵ֥א אֶת־הַבָּֽיִת׃

דברי הימים ב 7:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העלה והזבחים וכבוד יהוה מלא את־הבית׃

Links
2 Chronicles 7:12 Chronicles 7:1 Text Analysis2 Chronicles 7:1 Interlinear2 Chronicles 7:1 Multilingual2 Chronicles 7:1 TSK2 Chronicles 7:1 Cross References2 Chronicles 7:1 Bible Hub2 Chronicles 7:1 Biblia Paralela2 Chronicles 7:1 Chinese Bible2 Chronicles 7:1 French Bible2 Chronicles 7:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:42
Top of Page
Top of Page