2 Chronicles 29:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֛הseePrt
5307 [e]nā-p̄ə-lūנָפְל֥וּhave fallenVerb
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-nūאֲבוֹתֵ֖ינוּour fathersNoun
2719 [e]be-ḥā-reḇ;בֶּחָ֑רֶבby the swordNoun
1121 [e]ū-ḇā-nê-nūוּבָנֵ֨ינוּand our sonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯê-nūוּבְנוֹתֵ֧ינוּand our daughersNoun
802 [e]wə-nā-šê-nūוְנָשֵׁ֛ינוּand our wives [are]Noun
7628 [e]baš-šə-ḇîבַּשְּׁבִ֖יin captivityNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
2063 [e]zōṯ.זֹֽאת׃thisPro
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֛ה נָפְל֥וּ אֲבֹותֵ֖ינוּ בֶּחָ֑רֶב וּבָנֵ֨ינוּ וּבְנֹותֵ֧ינוּ וְנָשֵׁ֛ינוּ בַּשְּׁבִ֖י עַל־זֹֽאת׃

דברי הימים ב 29:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על־זאת׃

Links
2 Chronicles 29:92 Chronicles 29:9 Text Analysis2 Chronicles 29:9 Interlinear2 Chronicles 29:9 Multilingual2 Chronicles 29:9 TSK2 Chronicles 29:9 Cross References2 Chronicles 29:9 Bible Hub2 Chronicles 29:9 Biblia Paralela2 Chronicles 29:9 Chinese Bible2 Chronicles 29:9 French Bible2 Chronicles 29:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 29:8
Top of Page
Top of Page