2 Chronicles 28:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and in everyNoun
5892 [e]‘îrעִ֨ירseveral cityNoun
5892 [e]wā-‘îrוָעִ֤יר.. .. ..Noun
3063 [e]lî-hū-ḏāhלִֽיהוּדָה֙of JudahNoun
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הhe madeVerb
1116 [e]ḇā-mō-wṯ,בָמ֔וֹתhigh placesNoun
6999 [e]lə-qaṭ-ṭêrלְקַטֵּ֖רto burnVerb
430 [e]lê-lō-hîmלֵֽאלֹהִ֣יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm;אֲחֵרִ֑יםto otherAdj
3707 [e]way-yaḵ-‘êsוַיַּכְעֵ֕סand provoked to angerVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יGodNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw.אֲבֹתָֽיו׃of his fathersNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְכָל־עִ֨יר וָעִ֤יר לִֽיהוּדָה֙ עָשָׂ֣ה בָמֹ֔ות לְקַטֵּ֖ר לֵֽאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים וַיַּכְעֵ֕ס אֶת־יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹתָֽיו׃

דברי הימים ב 28:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובכל־עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלהים אחרים ויכעס את־יהוה אלהי אבתיו׃

Links
2 Chronicles 28:252 Chronicles 28:25 Text Analysis2 Chronicles 28:25 Interlinear2 Chronicles 28:25 Multilingual2 Chronicles 28:25 TSK2 Chronicles 28:25 Cross References2 Chronicles 28:25 Bible Hub2 Chronicles 28:25 Biblia Paralela2 Chronicles 28:25 Chinese Bible2 Chronicles 28:25 French Bible2 Chronicles 28:25 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:24
Top of Page
Top of Page