1 Samuel 6:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַיִּקְרְא֣וּAnd calledVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֗יםthe PhilistinesAdj
3548 [e]lak-kō-hă-nîmלַכֹּהֲנִ֤יםfor the priestsNoun
7080 [e]wə-laq-qō-sə-mîmוְלַקֹּֽסְמִים֙and the divinersVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
4100 [e]mah-מַֽה־WhatPro
6213 [e]na-‘ă-śehנַּעֲשֶׂ֖הshall we doVerb
727 [e]la-’ă-rō-wnלַאֲר֣וֹןwith the arkNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3045 [e]hō-w-ḏi-‘u-nūהוֹדִעֻ֕נוּTell usVerb
4100 [e]bam-mehבַּמֶּ֖הwith whichPro
7971 [e]nə-šal-lə-ḥen-nūנְשַׁלְּחֶ֥נּוּwe shall sendVerb
4725 [e]lim-qō-w-mōw.לִמְקוֹמֽוֹ׃it to his placeNoun
Hebrew Texts
שמואל א 6:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרְא֣וּ פְלִשְׁתִּ֗ים לַכֹּהֲנִ֤ים וְלַקֹּֽסְמִים֙ לֵאמֹ֔ר מַֽה־נַּעֲשֶׂ֖ה לַאֲרֹ֣ון יְהוָ֑ה הֹודִעֻ֕נוּ בַּמֶּ֖ה נְשַׁלְּחֶ֥נּוּ לִמְקֹומֹֽו׃

שמואל א 6:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה־נעשה לארון יהוה הודענו במה נשלחנו למקומו׃

Links
1 Samuel 6:21 Samuel 6:2 Text Analysis1 Samuel 6:2 Interlinear1 Samuel 6:2 Multilingual1 Samuel 6:2 TSK1 Samuel 6:2 Cross References1 Samuel 6:2 Bible Hub1 Samuel 6:2 Biblia Paralela1 Samuel 6:2 Chinese Bible1 Samuel 6:2 French Bible1 Samuel 6:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 6:1
Top of Page
Top of Page