1 Kings 22:43
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵ,וַיֵּ֗לֶךְAnd he walkedVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
1870 [e]de-reḵדֶּ֛רֶךְthe waysNoun
609 [e]’ā-sāאָסָ֥אof AsaNoun
1 [e]’ā-ḇîwאָבִ֖יוhis fatherNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5493 [e]sārסָ֣רdo .. .. ..Verb
4480 [e]mim-men-nū;מִמֶּ֑נּוּfrom itPrep
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתdoingVerb
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֖ר[that that was] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
389 [e]’aḵאַ֥ךְneverthelessAdv
1116 [e]hab-bā-mō-wṯהַבָּמ֖וֹתthe high placesNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5493 [e]sā-rū;סָ֑רוּdo taken awayVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֥וֹדyetSubst
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֛ם[for] the peopleNoun
2076 [e]mə-zab-bə-ḥîmמְזַבְּחִ֥יםofferedVerb
6999 [e]ū-mə-qaṭ-ṭə-rîmוּֽמְקַטְּרִ֖יםand burnt incenseVerb
1116 [e]bab-bā-mō-wṯ.בַּבָּמֽוֹת׃in the high placesNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֗לֶךְ בְּכָל־דֶּ֛רֶךְ אָסָ֥א אָבִ֖יו לֹא־סָ֣ר מִמֶּ֑נּוּ לַעֲשֹׂ֥ות הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃ אַ֥ךְ הַבָּמֹ֖ות לֹֽא־סָ֑רוּ עֹ֥וד הָעָ֛ם מְזַבְּחִ֥ים וּֽמְקַטְּרִ֖ים בַּבָּמֹֽות׃

מלכים א 22:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך בכל־דרך אסא אביו לא־סר ממנו לעשות הישר בעיני יהוה׃ אך הבמות לא־סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃

Links
1 Kings 22:431 Kings 22:43 Text Analysis1 Kings 22:43 Interlinear1 Kings 22:43 Multilingual1 Kings 22:43 TSK1 Kings 22:43 Cross References1 Kings 22:43 Bible Hub1 Kings 22:43 Biblia Paralela1 Kings 22:43 Chinese Bible1 Kings 22:43 French Bible1 Kings 22:43 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:42
Top of Page
Top of Page