1 Kings 14:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehוַיהוָ֞הthe LORDNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
281 [e]’ă-ḥî-yā-hū,אֲחִיָּ֗הוּAhijahNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
802 [e]’ê-šeṯאֵ֣שֶׁתthe wifeNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֡םof JeroboamNoun
935 [e]bā-’āhבָּאָ֣הcomesVerb
1875 [e]liḏ-rōšלִדְרֹשׁ֩to inquireVerb
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֨רa thingNoun
5973 [e]mê-‘im-mə-ḵāמֵעִמְּךָ֤of youPrep
413 [e]’el-אֶל־for herPrep
1121 [e]bə-nāhבְּנָהּ֙sonNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2470 [e]ḥō-lehחֹלֶ֣ה[is] sickVerb
1931 [e]hū,ה֔וּאhePro
2090 [e]kā-zōhכָּזֹ֥הthusPro
2088 [e]wə-ḵā-zehוְכָזֶ֖הand thusPro
1696 [e]tə-ḏab-bêrתְּדַבֵּ֣רshall you sayVerb
413 [e]’ê-le-hā;אֵלֶ֑יהָuntoPrep
1961 [e]wî-hîוִיהִ֣יfor it shall beVerb
935 [e]ḵə-ḇō-’āh,כְבֹאָ֔הּfor it will be when she arrivesVerb
1931 [e]wə-hîוְהִ֖יאthat shePro
5234 [e]miṯ-nak-kê-rāh.מִתְנַכֵּרָֽה׃[to be] shall feign herself another womenVerb
Hebrew Texts
מלכים א 14:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיהוָ֞ה אָמַ֣ר אֶל־אֲחִיָּ֗הוּ הִנֵּ֣ה אֵ֣שֶׁת יָרָבְעָ֡ם בָּאָ֣ה לִדְרֹשׁ֩ דָּבָ֨ר מֵעִמְּךָ֤ אֶל־בְּנָהּ֙ כִּֽי־חֹלֶ֣ה ה֔וּא כָּזֹ֥ה וְכָזֶ֖ה תְּדַבֵּ֣ר אֵלֶ֑יהָ וִיהִ֣י כְבֹאָ֔הּ וְהִ֖יא מִתְנַכֵּרָֽה׃

מלכים א 14:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהוה אמר אל־אחיהו הנה אשת ירבעם באה לדרש דבר מעמך אל־בנה כי־חלה הוא כזה וכזה תדבר אליה ויהי כבאה והיא מתנכרה׃

Links
1 Kings 14:51 Kings 14:5 Text Analysis1 Kings 14:5 Interlinear1 Kings 14:5 Multilingual1 Kings 14:5 TSK1 Kings 14:5 Cross References1 Kings 14:5 Bible Hub1 Kings 14:5 Biblia Paralela1 Kings 14:5 Chinese Bible1 Kings 14:5 French Bible1 Kings 14:5 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:4
Top of Page
Top of Page