1 Kings 10:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wat-tit-tênוַתִּתֵּ֨ןAnd she gaveVerb
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
3967 [e]mê-’āhמֵאָ֥הa hundredNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִ֣ים ׀and twentyNoun
3603 [e]kik-karכִּכַּ֣רtalentsNoun
2091 [e]zā-hāḇ,זָהָ֗בof goldNoun
1314 [e]ū-ḇə-śā-mîmוּבְשָׂמִ֛יםand of spicesNoun
7235 [e]har-bêhהַרְבֵּ֥הgreat storeVerb
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹ֖דveryAdj
68 [e]wə-’e-ḇenוְאֶ֣בֶןand stonesNoun
3368 [e]yə-qā-rāh;יְקָרָ֑הpreciousAdj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
935 [e]ḇāבָא֩do there cameVerb
1314 [e]ḵab-bō-śemכַבֹּ֨שֶׂםof spicesNoun
1931 [e]ha-hūהַה֥וּאsuchPro
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֙moreSubst
7230 [e]lā-rōḇ,לָרֹ֔בabundanceNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־as these thatPrt
5414 [e]nā-ṯə-nāhנָתְנָ֥הgaveVerb
4436 [e]mal-kaṯ-מַֽלְכַּת־the queenNoun
7614 [e]šə-ḇāשְׁבָ֖אof ShebaNoun
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֥לֶךְto kingNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃SolomonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 10:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּתֵּ֨ן לַמֶּ֜לֶךְ מֵאָ֥ה וְעֶשְׂרִ֣ים ׀ כִּכַּ֣ר זָהָ֗ב וּבְשָׂמִ֛ים הַרְבֵּ֥ה מְאֹ֖ד וְאֶ֣בֶן יְקָרָ֑ה לֹא־בָא֩ כַבֹּ֨שֶׂם הַה֥וּא עֹוד֙ לָרֹ֔ב אֲשֶׁר־נָתְנָ֥ה מַֽלְכַּת־שְׁבָ֖א לַמֶּ֥לֶךְ שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 10:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותתן למלך מאה ועשרים ׀ ככר זהב ובשמים הרבה מאד ואבן יקרה לא־בא כבשם ההוא עוד לרב אשר־נתנה מלכת־שבא למלך שלמה׃

Links
1 Kings 10:101 Kings 10:10 Text Analysis1 Kings 10:10 Interlinear1 Kings 10:10 Multilingual1 Kings 10:10 TSK1 Kings 10:10 Cross References1 Kings 10:10 Bible Hub1 Kings 10:10 Biblia Paralela1 Kings 10:10 Chinese Bible1 Kings 10:10 French Bible1 Kings 10:10 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:9
Top of Page
Top of Page