Ruth 4:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֨אמְר֜וּAnd saidVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֧םthe peopleNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
8179 [e]baš-ša-‘arבַּשַּׁ֛עַרin the gateNoun
2205 [e]wə-haz-zə-qê-nîmוְהַזְּקֵנִ֖יםand the eldersAdj
5707 [e]‘ê-ḏîm;עֵדִ֑ים[We are] witnessesNoun
5414 [e]yit-tênיִתֵּן֩makeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨הThe LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֜הthe womenNoun
935 [e]hab-bā-’āhהַבָּאָ֣הthat has comeVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
1004 [e]bê-ṯe-ḵā,בֵּיתֶ֗ךָinto your homeNoun
7354 [e]kə-rā-ḥêlכְּרָחֵ֤ל ׀like RachelNoun
3812 [e]ū-ḵə-lê-’āhוּכְלֵאָה֙and like LeahNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1129 [e]bā-nūבָּנ֤וּdid buildVerb
8147 [e]šə-tê-hemשְׁתֵּיהֶם֙twoNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
6213 [e]wa-‘ă-śêh-וַעֲשֵׂה־and do youVerb
2428 [e]ḥa-yilחַ֣יִלworthilyNoun
672 [e]bə-’ep̄-rā-ṯāh,בְּאֶפְרָ֔תָהin EphrathahNoun
7121 [e]ū-qə-rā-וּקְרָא־and be famousVerb
8034 [e]šêmשֵׁ֖ם.. .. ..Noun
  bə-ḇêṯבְּבֵ֥יתinPrep
1035 [e]lā-ḥem.לָֽחֶם׃BethlehemNoun
Hebrew Texts
רות 4:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמְר֜וּ כָּל־הָעָ֧ם אֲשֶׁר־בַּשַּׁ֛עַר וְהַזְּקֵנִ֖ים עֵדִ֑ים יִתֵּן֩ יְהוָ֨ה אֶֽת־הָאִשָּׁ֜ה הַבָּאָ֣ה אֶל־בֵּיתֶ֗ךָ כְּרָחֵ֤ל ׀ וּכְלֵאָה֙ אֲשֶׁ֨ר בָּנ֤וּ שְׁתֵּיהֶם֙ אֶת־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל וַעֲשֵׂה־חַ֣יִל בְּאֶפְרָ֔תָה וּקְרָא־שֵׁ֖ם בְּבֵ֥ית לָֽחֶם׃

רות 4:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו כל־העם אשר־בשער והזקנים עדים יתן יהוה את־האשה הבאה אל־ביתך כרחל ׀ וכלאה אשר בנו שתיהם את־בית ישראל ועשה־חיל באפרתה וקרא־שם בבית לחם׃

Links
Ruth 4:11Ruth 4:11 Text AnalysisRuth 4:11 InterlinearRuth 4:11 MultilingualRuth 4:11 TSKRuth 4:11 Cross ReferencesRuth 4:11 Bible HubRuth 4:11 Biblia ParalelaRuth 4:11 Chinese BibleRuth 4:11 French BibleRuth 4:11 German Bible

Bible Hub
Ruth 4:10
Top of Page
Top of Page