Ruth 2:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֖אמֶרAnd saidVerb
7327 [e]rūṯר֣וּתthe RuthNoun
4125 [e]ham-mō-w-’ă-ḇî-yāh;הַמּוֹאֲבִיָּ֑הMoabitess meAdj
1571 [e]gamגַּ֣ם ׀alsoAdv
3588 [e]kî-כִּי־forConj
559 [e]’ā-marאָמַ֣רHe saidVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֗יuntoPrep
5973 [e]‘im-עִם־byPrep
5288 [e]han-nə-‘ā-rîmהַנְּעָרִ֤יםyoung menNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־myPrt
  לִי֙toPrep
1692 [e]tiḏ-bā-qîn,תִּדְבָּקִ֔יןyou shall keep fastVerb
5704 [e]‘aḏעַ֣דuntilPrep
518 [e]’im-אִם־thatConj
3615 [e]kil-lū,כִּלּ֔וּthey have endedVerb
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7105 [e]haq-qā-ṣîrהַקָּצִ֖ירharvestNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־myPrt
  lî.לִֽי׃toPrep
Hebrew Texts
רות 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֖אמֶר ר֣וּת הַמֹּואֲבִיָּ֑ה גַּ֣ם ׀ כִּי־אָמַ֣ר אֵלַ֗י עִם־הַנְּעָרִ֤ים אֲשֶׁר־לִי֙ תִּדְבָּקִ֔ין עַ֣ד אִם־כִּלּ֔וּ אֵ֥ת כָּל־הַקָּצִ֖יר אֲשֶׁר־לִֽי׃

רות 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר רות המואביה גם ׀ כי־אמר אלי עם־הנערים אשר־לי תדבקין עד אם־כלו את כל־הקציר אשר־לי׃

Links
Ruth 2:21Ruth 2:21 Text AnalysisRuth 2:21 InterlinearRuth 2:21 MultilingualRuth 2:21 TSKRuth 2:21 Cross ReferencesRuth 2:21 Bible HubRuth 2:21 Biblia ParalelaRuth 2:21 Chinese BibleRuth 2:21 French BibleRuth 2:21 German Bible

Bible Hub
Ruth 2:20
Top of Page
Top of Page