Psalm 79:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5826 [e]‘ā-zə-rê-nūעָזְרֵ֤נוּ ׀Help usVerb
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹ֘הֵ֤יO GodNoun
3468 [e]yiš-‘ê-nū,יִשְׁעֵ֗נוּof our salvationNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
1697 [e]də-ḇarדְּבַ֥ר.. .. ..Noun
3519 [e]kə-ḇō-wḏ-כְּבֽוֹד־for the gloryNoun
8034 [e]šə-me-ḵā;שְׁמֶ֑ךָof Your nameNoun
5337 [e]wə-haṣ-ṣî-lê-nūוְהַצִּילֵ֥נוּand deliver usVerb
3722 [e]wə-ḵap-pêrוְכַפֵּ֥רand purge awayVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-ṯê-nū,חַ֝טֹּאתֵ֗ינוּour sinsNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
8034 [e]šə-me-ḵā.שְׁמֶֽךָ׃of for Your nameNoun
Hebrew Texts
תהילים 79:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָזְרֵ֤נוּ ׀ אֱלֹ֘הֵ֤י יִשְׁעֵ֗נוּ עַל־דְּבַ֥ר כְּבֹֽוד־שְׁמֶ֑ךָ וְהַצִּילֵ֥נוּ וְכַפֵּ֥ר עַל־חַ֝טֹּאתֵ֗ינוּ לְמַ֣עַן שְׁמֶֽךָ׃

תהילים 79:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עזרנו ׀ אלהי ישענו על־דבר כבוד־שמך והצילנו וכפר על־חטאתינו למען שמך׃

Links
Psalm 79:9Psalm 79:9 Text AnalysisPsalm 79:9 InterlinearPsalm 79:9 MultilingualPsalm 79:9 TSKPsalm 79:9 Cross ReferencesPsalm 79:9 Bible HubPsalm 79:9 Biblia ParalelaPsalm 79:9 Chinese BiblePsalm 79:9 French BiblePsalm 79:9 German Bible

Bible Hub
Psalm 79:8
Top of Page
Top of Page