Nehemiah 9:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5117 [e]ū-ḵə-nō-w-aḥוּכְנ֣וֹחַBut after they had restVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םtoPrep
7725 [e]yā-šū-ḇūיָשׁ֕וּבוּagainVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתthey didVerb
7451 [e]ra‘רַ֖עevilAdj
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā;לְפָנֶ֑יךָbeforeNoun
5800 [e]wat-ta-‘az-ḇêmוַתַּֽעַזְבֵ֞םtherefore left you themVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֤דin the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hemאֹֽיְבֵיהֶם֙of their enemiesNoun
7287 [e]way-yir-dūוַיִּרְדּ֣וּso that they had the dominionVerb
  ḇā-hem,בָהֶ֔םinPrep
7725 [e]way-yā-šū-ḇūוַיָּשׁ֙וּבוּ֙yet when they returnedVerb
2199 [e]way-yiz-‘ā-qū-ḵā,וַיִּזְעָק֔וּךָand criedVerb
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֞הyouPro
8064 [e]miš-šā-ma-yimמִשָּׁמַ֧יִםfrom heavenNoun
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַ֛עheardVerb
5337 [e]wə-ṯaṣ-ṣî-lêmוְתַצִּילֵ֥םand did you deliver themVerb
7356 [e]kə-ra-ḥă-me-ḵāכְּֽרַחֲמֶ֖יךָaccording to your merciesNoun
7227 [e]rab-bō-wṯרַבּ֥וֹתmanyAdj
6256 [e]‘it-tîm.עִתִּֽים׃timesNoun
Hebrew Texts
נחמיה 9:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְנֹ֣וחַ לָהֶ֔ם יָשׁ֕וּבוּ לַעֲשֹׂ֥ות רַ֖ע לְפָנֶ֑יךָ וַתַּֽעַזְבֵ֞ם בְּיַ֤ד אֹֽיְבֵיהֶם֙ וַיִּרְדּ֣וּ בָהֶ֔ם וַיָּשׁ֙וּבוּ֙ וַיִּזְעָק֔וּךָ וְאַתָּ֞ה מִשָּׁמַ֧יִם תִּשְׁמַ֛ע וְתַצִּילֵ֥ם כְּֽרַחֲמֶ֖יךָ רַבֹּ֥ות עִתִּֽים׃

נחמיה 9:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך ותעזבם ביד איביהם וירדו בהם וישובו ויזעקוך ואתה משמים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עתים׃

Links
Nehemiah 9:28Nehemiah 9:28 Text AnalysisNehemiah 9:28 InterlinearNehemiah 9:28 MultilingualNehemiah 9:28 TSKNehemiah 9:28 Cross ReferencesNehemiah 9:28 Bible HubNehemiah 9:28 Biblia ParalelaNehemiah 9:28 Chinese BibleNehemiah 9:28 French BibleNehemiah 9:28 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:27
Top of Page
Top of Page