Nehemiah 13:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lō-wהֲל֣וֹאDid notAdv
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
428 [e]’êl-lehאֵ֣לֶּהthese thingsPro
2398 [e]ḥā-ṭā-חָטָֽא־sinVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֣הDid not SolomonNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֡לof IsraelNoun
1471 [e]ū-ḇag-gō-w-yimוּבַגּוֹיִ֣םand nationsNoun
7227 [e]hā-rab-bîmהָרַבִּים֩yet among manyAdj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הdo wasVerb
4428 [e]me-leḵמֶ֜לֶךְkingNoun
3644 [e]kā-mō-hū,כָּמֹ֗הוּlike himAdv
157 [e]wə-’ā-hūḇוְאָה֤וּבand belovedVerb
430 [e]lê-lō-hāwלֵֽאלֹהָיו֙by his GodNoun
1961 [e]hā-yāh,הָיָ֔הwho wasVerb
5414 [e]way-yit-tə-nê-hūוַיִּתְּנֵ֣הוּand madeVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֔יםGod himNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֖לֶךְkingNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
1571 [e]gam-גַּם־neverthelessAdv
853 [e]’ō-w-ṯōwאוֹת֣וֹ - Acc
2398 [e]he-ḥĕ-ṭî-’ū,הֶחֱטִ֔יאוּcause to sinVerb
802 [e]han-nā-šîmהַנָּשִׁ֖יםwomenNoun
5237 [e]han-nā-ḵə-rî-yō-wṯ.הַנָּכְרִיּֽוֹת׃even him did outlandishAdj
Hebrew Texts
נחמיה 13:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹ֣וא עַל־אֵ֣לֶּה חָטָֽא־שְׁלֹמֹ֣ה מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֡ל וּבַגֹּויִ֣ם הָרַבִּים֩ לֹֽא־הָיָ֨ה מֶ֜לֶךְ כָּמֹ֗הוּ וְאָה֤וּב לֵֽאלֹהָיו֙ הָיָ֔ה וַיִּתְּנֵ֣הוּ אֱלֹהִ֔ים מֶ֖לֶךְ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֑ל גַּם־אֹותֹ֣ו הֶחֱטִ֔יאוּ הַנָּשִׁ֖ים הַנָּכְרִיֹּֽות׃

נחמיה 13:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלוא על־אלה חטא־שלמה מלך ישראל ובגוים הרבים לא־היה מלך כמהו ואהוב לאלהיו היה ויתנהו אלהים מלך על־כל־ישראל גם־אותו החטיאו הנשים הנכריות׃

Links
Nehemiah 13:26Nehemiah 13:26 Text AnalysisNehemiah 13:26 InterlinearNehemiah 13:26 MultilingualNehemiah 13:26 TSKNehemiah 13:26 Cross ReferencesNehemiah 13:26 Bible HubNehemiah 13:26 Biblia ParalelaNehemiah 13:26 Chinese BibleNehemiah 13:26 French BibleNehemiah 13:26 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 13:25
Top of Page
Top of Page