Nehemiah 10:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
7225 [e]rê-šîṯרֵאשִׁ֣יתthe firstfruitsNoun
6182 [e]‘ă-rî-sō-ṯê-nūעֲרִיסֹתֵ֣ינוּof our doughNoun
8641 [e]ū-ṯə-rū-mō-ṯê-nūוּ֠תְרוּמֹתֵינוּand our offeringsNoun
6529 [e]ū-p̄ə-rîוּפְרִ֨יand the fruitNoun
3605 [e]ḵālכָל־everyNoun
6086 [e]‘êṣעֵ֜ץmanner of treesNoun
8492 [e]tî-rō-wōšתִּיר֣וֹשׁof wineNoun
3323 [e]wə-yiṣ-hār,וְיִצְהָ֗רand of oilNoun
935 [e]nā-ḇîנָבִ֤יא[that] And we should bringVerb
3548 [e]lak-kō-hă-nîmלַכֹּהֲנִים֙to the priestsNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3957 [e]liš-ḵō-wṯלִשְׁכ֣וֹתat the chambersNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּof our GodNoun
4643 [e]ū-ma‘-śarוּמַעְשַׂ֥רand the tithesNoun
127 [e]’aḏ-mā-ṯê-nūאַדְמָתֵ֖נוּof our groundNoun
3881 [e]lal-wî-yim;לַלְוִיִּ֑םto the LevitesAdj
1992 [e]wə-hêmוְהֵם֙that the samePro
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֔םLevitesAdj
6237 [e]ham-‘aś-śə-rîm,הַֽמְעַשְּׂרִ֔יםmight have the tithesVerb
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לin allNoun
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֥יthe citiesNoun
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏā-ṯê-nū.עֲבֹדָתֵֽנוּ׃of our tillageNoun
Hebrew Texts
נחמיה 10:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־רֵאשִׁ֣ית עֲרִיסֹתֵ֣ינוּ וּ֠תְרוּמֹתֵינוּ וּפְרִ֨י כָל־עֵ֜ץ תִּירֹ֣ושׁ וְיִצְהָ֗ר נָבִ֤יא לַכֹּהֲנִים֙ אֶל־לִשְׁכֹ֣ות בֵּית־אֱלֹהֵ֔ינוּ וּמַעְשַׂ֥ר אַדְמָתֵ֖נוּ לַלְוִיִּ֑ם וְהֵם֙ הַלְוִיִּ֔ם הַֽמְעַשְּׂרִ֔ים בְּכֹ֖ל עָרֵ֥י עֲבֹדָתֵֽנוּ׃

נחמיה 10:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל־עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל־לשכות בית־אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו׃

Links
Nehemiah 10:37Nehemiah 10:37 Text AnalysisNehemiah 10:37 InterlinearNehemiah 10:37 MultilingualNehemiah 10:37 TSKNehemiah 10:37 Cross ReferencesNehemiah 10:37 Bible HubNehemiah 10:37 Biblia ParalelaNehemiah 10:37 Chinese BibleNehemiah 10:37 French BibleNehemiah 10:37 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 10:36
Top of Page
Top of Page