Leviticus 26:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7291 [e]wə-rā-ḏə-p̄ūוְרָדְפוּ֨and shall chaseVerb
4480 [e]mik-kemמִכֶּ֤םof youPrep
2568 [e]ḥă-miš-šāhחֲמִשָּׁה֙fiveNoun
3967 [e]mê-’āh,מֵאָ֔הa hundredNoun
3967 [e]ū-mê-’āhוּמֵאָ֥הand a hundredNoun
4480 [e]mik-kemמִכֶּ֖םof youPrep
7233 [e]rə-ḇā-ḇāhרְבָבָ֣הten thousandNoun
7291 [e]yir-dō-p̄ū;יִרְדֹּ֑פוּshall put to flightVerb
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lūוְנָפְל֧וּand shall fallVerb
341 [e]’ō-yə-ḇê-ḵemאֹיְבֵיכֶ֛םyour enemiesNoun
6440 [e]lip̄-nê-ḵemלִפְנֵיכֶ֖םbefore youNoun
2719 [e]le-ḥā-reḇ.לֶחָֽרֶב׃by the swordNoun
Hebrew Texts
ויקרא 26:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָדְפוּ֙ מִכֶּ֤ם חֲמִשָּׁה֙ מֵאָ֔ה וּמֵאָ֥ה מִכֶּ֖ם רְבָבָ֣ה יִרְדֹּ֑פוּ וְנָפְל֧וּ אֹיְבֵיכֶ֛ם לִפְנֵיכֶ֖ם לֶחָֽרֶב׃

ויקרא 26:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב׃

Links
Leviticus 26:8Leviticus 26:8 Text AnalysisLeviticus 26:8 InterlinearLeviticus 26:8 MultilingualLeviticus 26:8 TSKLeviticus 26:8 Cross ReferencesLeviticus 26:8 Bible HubLeviticus 26:8 Biblia ParalelaLeviticus 26:8 Chinese BibleLeviticus 26:8 French BibleLeviticus 26:8 German Bible

Bible Hub
Leviticus 26:7
Top of Page
Top of Page