Jeremiah 15:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
535 [e]’um-lə-lāhאֻמְלְלָ֞הlanguishesVerb
3205 [e]yō-le-ḏeṯיֹלֶ֣דֶתShe that has borneVerb
7651 [e]haš-šiḇ-‘āh,הַשִּׁבְעָ֗הsevenNoun
5301 [e]nā-p̄ə-ḥāhנָפְחָ֥הshe has given upVerb
5315 [e]nap̄-šāhנַפְשָׁ֛הּthe ghostNoun
  [bā-’āh[בָּאָה -  
  ḵ]כ] -  
935 [e](bā(בָּ֥אis gone downVerb
  q)ק)her 
8121 [e]šim-šāhשִׁמְשָׁ֛הּsunNoun
5750 [e]bə-‘ōḏבְּעֹ֥דwhileSubst
3119 [e]yō-w-māmיוֹמָ֖םyet daySubst
954 [e]bō-wō-šāhבּ֣וֹשָׁהshe has been ashamedVerb
2659 [e]wə-ḥā-p̄ê-rāh;וְחָפֵ֑רָהand confoundedVerb
7611 [e]ū-šə-’ê-rî-ṯām,וּשְׁאֵֽרִיתָ֗םand the residueNoun
2719 [e]la-ḥe-reḇלַחֶ֧רֶבto the swordNoun
5414 [e]’et-tênאֶתֵּ֛ןof them will I deliverVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hemאֹיְבֵיהֶ֖םtheir enemiesNoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 15:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֻמְלְלָ֞ה יֹלֶ֣דֶת הַשִּׁבְעָ֗ה נָפְחָ֥ה נַפְשָׁ֛הּ [בָּאָה כ] (בָּ֥א ק) שִׁמְשָׁ֛הּ בְּעֹ֥ד יֹומָ֖ם בֹּ֣ושָׁה וְחָפֵ֑רָה וּשְׁאֵֽרִיתָ֗ם לַחֶ֧רֶב אֶתֵּ֛ן לִפְנֵ֥י אֹיְבֵיהֶ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ ס

ירמיה 15:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אמללה ילדת השבעה נפחה נפשה [באה כ] (בא ק) שמשה בעד יומם בושה וחפרה ושאריתם לחרב אתן לפני איביהם נאם־יהוה׃ ס

Links
Jeremiah 15:9Jeremiah 15:9 Text AnalysisJeremiah 15:9 InterlinearJeremiah 15:9 MultilingualJeremiah 15:9 TSKJeremiah 15:9 Cross ReferencesJeremiah 15:9 Bible HubJeremiah 15:9 Biblia ParalelaJeremiah 15:9 Chinese BibleJeremiah 15:9 French BibleJeremiah 15:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 15:8
Top of Page
Top of Page