Isaiah 54:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [hên[הֵן -  
  ḵ]כ] -  
2005 [e](hin-nêh(הִנֵּ֤הBeholdAdv
  q)ק) -  
595 [e]’ā-nō-ḵîאָֽנֹכִי֙I [am]Pro
1254 [e]bā-rā-ṯîבָּרָ֣אתִיhave createdVerb
2796 [e]ḥā-rāš,חָרָ֔שׁthe smithNoun
5301 [e]nō-p̄ê-aḥנֹפֵ֙חַ֙that blowsVerb
784 [e]bə-’êšבְּאֵ֣שׁin the fireNoun
6352 [e]pe-ḥām,פֶּחָ֔םthe coalsNoun
3318 [e]ū-mō-w-ṣîוּמוֹצִ֥יאthat brings forthVerb
3627 [e]ḵə-lîכְלִ֖יan instrumentNoun
4639 [e]lə-ma-‘ă-śê-hū;לְמַעֲשֵׂ֑הוּfor its workNoun
595 [e]wə-’ā-nō-ḵîוְאָנֹכִ֛יand IPro
1254 [e]bā-rā-ṯîבָּרָ֥אתִיhave createdVerb
7843 [e]maš-ḥîṯמַשְׁחִ֖יתthe wasterVerb
2254 [e]lə-ḥab-bêl.לְחַבֵּֽל׃to ruinVerb
Hebrew Texts
ישעה 54:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[הֵן כ] (הִנֵּ֤ה ק) אָֽנֹכִי֙ בָּרָ֣אתִי חָרָ֔שׁ נֹפֵ֙חַ֙ בְּאֵ֣שׁ פֶּחָ֔ם וּמֹוצִ֥יא כְלִ֖י לְמַעֲשֵׂ֑הוּ וְאָנֹכִ֛י בָּרָ֥אתִי מַשְׁחִ֖ית לְחַבֵּֽל׃

ישעה 54:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[הן כ] (הנה ק) אנכי בראתי חרש נפח באש פחם ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל׃

Links
Isaiah 54:16Isaiah 54:16 Text AnalysisIsaiah 54:16 InterlinearIsaiah 54:16 MultilingualIsaiah 54:16 TSKIsaiah 54:16 Cross ReferencesIsaiah 54:16 Bible HubIsaiah 54:16 Biblia ParalelaIsaiah 54:16 Chinese BibleIsaiah 54:16 French BibleIsaiah 54:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 54:15
Top of Page
Top of Page