Isaiah 10:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]ū-mah-וּמַֽה־and whatPro
6213 [e]ta-‘ă-śūתַּעֲשׂוּ֙will you doVerb
3117 [e]lə-yō-wmלְי֣וֹםin the dayNoun
6486 [e]pə-qud-dāh,פְּקֻדָּ֔הof visitationNoun
7722 [e]ū-lə-šō-w-’āhוּלְשׁוֹאָ֖הand in the desolationNoun
4801 [e]mim-mer-ḥāqמִמֶּרְחָ֣קfrom afarNoun
935 [e]tā-ḇō-w;תָּב֑וֹא[which] shall comeVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
4310 [e]מִי֙whomPro
5127 [e]tā-nū-sūתָּנ֣וּסוּwill you fleeVerb
5833 [e]lə-‘ez-rāh,לְעֶזְרָ֔הfor helpNoun
575 [e]wə-’ā-nāhוְאָ֥נָהAnd whereAdv
5800 [e]ṯa-‘az-ḇūתַעַזְב֖וּwill you leaveVerb
3519 [e]kə-ḇō-wḏ-ḵem.כְּבוֹדְכֶֽם׃your gloryNoun
Hebrew Texts
ישעה 10:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַֽה־תַּעֲשׂוּ֙ לְיֹ֣ום פְּקֻדָּ֔ה וּלְשֹׁואָ֖ה מִמֶּרְחָ֣ק תָּבֹ֑וא עַל־מִי֙ תָּנ֣וּסוּ לְעֶזְרָ֔ה וְאָ֥נָה תַעַזְב֖וּ כְּבֹודְכֶֽם׃

ישעה 10:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומה־תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על־מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם׃

Links
Isaiah 10:3Isaiah 10:3 Text AnalysisIsaiah 10:3 InterlinearIsaiah 10:3 MultilingualIsaiah 10:3 TSKIsaiah 10:3 Cross ReferencesIsaiah 10:3 Bible HubIsaiah 10:3 Biblia ParalelaIsaiah 10:3 Chinese BibleIsaiah 10:3 French BibleIsaiah 10:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 10:2
Top of Page
Top of Page