Ezekiel 34:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַן֩And shall yieldVerb
6086 [e]‘êṣעֵ֨ץthe treeNoun
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶ֜הof the fieldNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
6529 [e]pir-yōw,פִּרְי֗וֹfruitNoun
776 [e]wə-hā-’ā-reṣוְהָאָ֙רֶץ֙and the earthNoun
5414 [e]tit-tênתִּתֵּ֣ןshall yield herVerb
2981 [e]yə-ḇū-lāh,יְבוּלָ֔הּincreaseNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֥וּand they shall beVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
127 [e]’aḏ-mā-ṯāmאַדְמָתָ֖םtheir landNoun
983 [e]lā-ḇe-ṭaḥ;לָבֶ֑טַחsafeNoun
3045 [e]wə-yā-ḏə-‘ūוְֽיָדְע֞וּthat shall knowVerb
3588 [e]kî-כִּי־ - Conj
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יI [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
7665 [e]bə-šiḇ-rîבְּשִׁבְרִי֙when I have brokenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4133 [e]mō-ṭō-wṯמֹט֣וֹתthe bandsNoun
5923 [e]‘ul-lām,עֻלָּ֔םof their yokeNoun
5337 [e]wə-hiṣ-ṣal-tîm,וְהִ֨צַּלְתִּ֔יםand delivered themVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֖דout of the handNoun
5647 [e]hā-‘ō-ḇə-ḏîmהָעֹבְדִ֥יםof those who servedVerb
  bā-hem.בָּהֶֽם׃inPrep
Hebrew Texts
יחזקאל 34:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַן֩ עֵ֨ץ הַשָּׂדֶ֜ה אֶת־פִּרְיֹ֗ו וְהָאָ֙רֶץ֙ תִּתֵּ֣ן יְבוּלָ֔הּ וְהָי֥וּ עַל־אַדְמָתָ֖ם לָבֶ֑טַח וְֽיָדְע֞וּ כִּי־אֲנִ֣י יְהוָ֗ה בְּשִׁבְרִי֙ אֶת־מֹטֹ֣ות עֻלָּ֔ם וְהִ֨צַּלְתִּ֔ים מִיַּ֖ד הָעֹבְדִ֥ים בָּהֶֽם׃

יחזקאל 34:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתן עץ השדה את־פריו והארץ תתן יבולה והיו על־אדמתם לבטח וידעו כי־אני יהוה בשברי את־מטות עלם והצלתים מיד העבדים בהם׃

Links
Ezekiel 34:27Ezekiel 34:27 Text AnalysisEzekiel 34:27 InterlinearEzekiel 34:27 MultilingualEzekiel 34:27 TSKEzekiel 34:27 Cross ReferencesEzekiel 34:27 Bible HubEzekiel 34:27 Biblia ParalelaEzekiel 34:27 Chinese BibleEzekiel 34:27 French BibleEzekiel 34:27 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 34:26
Top of Page
Top of Page