2 Kings 6:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙And he answeredVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5221 [e]ṯak-keh,תַכֶּ֔הdo strikeVerb
834 [e]ha-’ă-šerהַאֲשֶׁ֥רthose whomPrt
7617 [e]šā-ḇî-ṯāשָׁבִ֛יתָyou have taken captiveVerb
2719 [e]bə-ḥar-bə-ḵāבְּחַרְבְּךָ֥with your swordNoun
7198 [e]ū-ḇə-qaš-tə-ḵāוּֽבְקַשְׁתְּךָ֖and with your bowNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הwould youPro
5221 [e]mak-keh;מַכֶּ֑ה[them] strikeVerb
7760 [e]śîmשִׂים֩SetVerb
3899 [e]le-ḥemלֶ֨חֶםbreadNoun
4325 [e]wā-ma-yimוָמַ֜יִםand waterNoun
6440 [e]lip̄-nê-hem,לִפְנֵיהֶ֗םbeforeNoun
398 [e]wə-yō-ḵə-lūוְיֹֽאכְלוּ֙that they may eatVerb
8354 [e]wə-yiš-tū,וְיִשְׁתּ֔וּand drinkVerb
1980 [e]wə-yê-lə-ḵūוְיֵלְכ֖וּand goVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
113 [e]’ă-ḏō-nê-hem.אֲדֹנֵיהֶֽם׃their masterNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 6:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א תַכֶּ֔ה הַאֲשֶׁ֥ר שָׁבִ֛יתָ בְּחַרְבְּךָ֥ וּֽבְקַשְׁתְּךָ֖ אַתָּ֣ה מַכֶּ֑ה שִׂים֩ לֶ֨חֶם וָמַ֜יִם לִפְנֵיהֶ֗ם וְיֹֽאכְלוּ֙ וְיִשְׁתּ֔וּ וְיֵלְכ֖וּ אֶל־אֲדֹנֵיהֶֽם׃

מלכים ב 6:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לא תכה האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה שים לחם ומים לפניהם ויאכלו וישתו וילכו אל־אדניהם׃

Links
2 Kings 6:222 Kings 6:22 Text Analysis2 Kings 6:22 Interlinear2 Kings 6:22 Multilingual2 Kings 6:22 TSK2 Kings 6:22 Cross References2 Kings 6:22 Bible Hub2 Kings 6:22 Biblia Paralela2 Kings 6:22 Chinese Bible2 Kings 6:22 French Bible2 Kings 6:22 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:21
Top of Page
Top of Page