2 Kings 14:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּי־ForConj
7200 [e]rā-’āhרָאָ֧הsawVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הFor the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6040 [e]‘o-nîעֳנִ֥יthe afflictionNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
4784 [e]mō-rehמֹרֶ֣הbitterVerb
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑ד[that it was] veryAdj
657 [e]wə-’e-p̄esוְאֶ֤פֶס[there was] for not anyNoun
6113 [e]‘ā-ṣūrעָצוּר֙shut upVerb
657 [e]wə-’e-p̄esוְאֶ֣פֶסnor anyNoun
5800 [e]‘ā-zūḇ,עָז֔וּבleftVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןnorPrt
5826 [e]‘ō-zêrעֹזֵ֖רany helperVerb
3478 [e]lə-yiś-rā-’êl.לְיִשְׂרָאֵֽל׃for IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי־רָאָ֧ה יְהוָ֛ה אֶת־עֳנִ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל מֹרֶ֣ה מְאֹ֑ד וְאֶ֤פֶס עָצוּר֙ וְאֶ֣פֶס עָז֔וּב וְאֵ֥ין עֹזֵ֖ר לְיִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 14:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ראה יהוה את־עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל׃

Links
2 Kings 14:262 Kings 14:26 Text Analysis2 Kings 14:26 Interlinear2 Kings 14:26 Multilingual2 Kings 14:26 TSK2 Kings 14:26 Cross References2 Kings 14:26 Bible Hub2 Kings 14:26 Biblia Paralela2 Kings 14:26 Chinese Bible2 Kings 14:26 French Bible2 Kings 14:26 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:25
Top of Page
Top of Page