2 Chronicles 7:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹ֣ל ׀when allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
7200 [e]rō-’îmרֹאִים֙sawVerb
3381 [e]bə-re-ḏeṯבְּרֶ֣דֶתcame downVerb
784 [e]hā-’êš,הָאֵ֔שׁhow the fireNoun
3519 [e]ū-ḵə-ḇō-wḏוּכְב֥וֹדand the gloryNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1004 [e]hab-bā-yiṯ;הַבָּ֑יִתthe houseNoun
3766 [e]way-yiḵ-rə-‘ūוַיִּכְרְעוּ֩and they bowedVerb
639 [e]’ap-pa-yimאַפַּ֨יִםthemselves with their facesNoun
776 [e]’ar-ṣāhאַ֤רְצָהto the groundNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7531 [e]hā-riṣ-p̄āhהָרִֽצְפָה֙the pavementNoun
7812 [e]way-yiš-ta-ḥă-wū,וַיִּֽשְׁתַּֽחֲו֔וּand worshipedVerb
3034 [e]wə-hō-w-ḏō-wṯוְהוֹד֤וֹתand praisedVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָה֙the LORDNoun
3588 [e]כִּ֣יForConj
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹב[he is] goodAdj
3588 [e]כִּ֥יforConj
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֖ם[endureth] foreverNoun
2617 [e]ḥas-dōw.חַסְדּֽוֹ׃his covenant loyaltyNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֹ֣ל ׀ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל רֹאִים֙ בְּרֶ֣דֶת הָאֵ֔שׁ וּכְבֹ֥וד יְהוָ֖ה עַל־הַבָּ֑יִת וַיִּכְרְעוּ֩ אַפַּ֨יִם אַ֤רְצָה עַל־הָרִֽצְפָה֙ וַיִּֽשְׁתַּֽחֲו֔וּ וְהֹודֹ֤ות לַיהוָה֙ כִּ֣י טֹ֔וב כִּ֥י לְעֹולָ֖ם חַסְדֹּֽו׃

דברי הימים ב 7:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל ׀ בני ישראל ראים ברדת האש וכבוד יהוה על־הבית ויכרעו אפים ארצה על־הרצפה וישתחוו והודות ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Links
2 Chronicles 7:32 Chronicles 7:3 Text Analysis2 Chronicles 7:3 Interlinear2 Chronicles 7:3 Multilingual2 Chronicles 7:3 TSK2 Chronicles 7:3 Cross References2 Chronicles 7:3 Bible Hub2 Chronicles 7:3 Biblia Paralela2 Chronicles 7:3 Chinese Bible2 Chronicles 7:3 French Bible2 Chronicles 7:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:2
Top of Page
Top of Page