2 Chronicles 32:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־has notAdv
1931 [e]הוּא֙the samePro
2396 [e]yə-ḥiz-qî-yā-hū,יְחִזְקִיָּ֔הוּHezekiahNoun
5493 [e]hê-sîrהֵסִ֥ירtaken awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1116 [e]bā-mō-ṯāwבָּמֹתָ֖יוhis high placesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4196 [e]miz-bə-ḥō-ṯāw;מִזְבְּחֹתָ֑יוhis altarsNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand commandedVerb
3063 [e]lî-hū-ḏāhלִֽיהוּדָ֤הto JudahNoun
3389 [e]wə-lî-rū-šā-limוְלִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙and JerusalemNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֨יbeforeNoun
4196 [e]miz-bê-aḥמִזְבֵּ֧חַaltarNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֛דoneAdj
7812 [e]tiš-ta-ḥă-wūתִּֽשְׁתַּחֲו֖וּyou shall worshipVerb
5921 [e]wə-‘ā-lāwוְעָלָ֥יוand onPrep
6999 [e]taq-ṭî-rū.תַּקְטִֽירוּ׃burn incenseVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹא־הוּא֙ יְחִזְקִיָּ֔הוּ הֵסִ֥יר אֶת־בָּמֹתָ֖יו וְאֶת־מִזְבְּחֹתָ֑יו וַיֹּ֨אמֶר לִֽיהוּדָ֤ה וְלִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙ לֵאמֹ֔ר לִפְנֵ֨י מִזְבֵּ֧חַ אֶחָ֛ד תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ וְעָלָ֥יו תַּקְטִֽירוּ׃

דברי הימים ב 32:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלא־הוא יחזקיהו הסיר את־במתיו ואת־מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו׃

Links
2 Chronicles 32:122 Chronicles 32:12 Text Analysis2 Chronicles 32:12 Interlinear2 Chronicles 32:12 Multilingual2 Chronicles 32:12 TSK2 Chronicles 32:12 Cross References2 Chronicles 32:12 Bible Hub2 Chronicles 32:12 Biblia Paralela2 Chronicles 32:12 Chinese Bible2 Chronicles 32:12 French Bible2 Chronicles 32:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:11
Top of Page
Top of Page