1 Samuel 11:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּח֩And he tookVerb
6776 [e]ṣe-meḏצֶ֨מֶדa yokeNoun
1241 [e]bā-qārבָּקָ֜רof oxenNoun
5408 [e]way-nat-tə-ḥê-hū,וַֽיְנַתְּחֵ֗הוּand cut them in piecesVerb
7971 [e]way-šal-laḥוַיְשַׁלַּ֞חand sentVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
1366 [e]gə-ḇūlגְּב֣וּל[them] the coastsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֮of IsraelNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דby the handNoun
4397 [e]ham-mal-’ā-ḵîmהַמַּלְאָכִ֣ים ׀of messengersNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩WhoeverPrt
369 [e]’ê-nen-nūאֵינֶ֨נּוּcomes not forthPrt
3318 [e]yō-ṣêיֹצֵ֜א.. .. ..Verb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֤יafterAdv
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֙SaulNoun
310 [e]wə-’a-ḥarוְאַחַ֣רand afterAdv
8050 [e]šə-mū-’êl,שְׁמוּאֵ֔לSamuelNoun
3541 [e]kōhכֹּ֥הsoAdv
6213 [e]yê-‘ā-śehיֵעָשֶׂ֖הshall it be doneVerb
1241 [e]liḇ-qā-rōw;לִבְקָר֑וֹto his oxenNoun
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֤לAnd fellVerb
6343 [e]pa-ḥaḏ-פַּֽחַד־the fearNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֖וּand they came outVerb
376 [e]kə-’îšכְּאִ֥ישׁconsentNoun
259 [e]’e-ḥāḏ.אֶחָֽד׃with oneAdj
Hebrew Texts
שמואל א 11:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּח֩ צֶ֨מֶד בָּקָ֜ר וַֽיְנַתְּחֵ֗הוּ וַיְשַׁלַּ֞ח בְּכָל־גְּב֣וּל יִשְׂרָאֵל֮ בְּיַ֣ד הַמַּלְאָכִ֣ים ׀ לֵאמֹר֒ אֲשֶׁר֩ אֵינֶ֨נּוּ יֹצֵ֜א אַחֲרֵ֤י שָׁאוּל֙ וְאַחַ֣ר שְׁמוּאֵ֔ל כֹּ֥ה יֵעָשֶׂ֖ה לִבְקָרֹ֑ו וַיִּפֹּ֤ל פַּֽחַד־יְהוָה֙ עַל־הָעָ֔ם וַיֵּצְא֖וּ כְּאִ֥ישׁ אֶחָֽד׃

שמואל א 11:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל־גבול ישראל ביד המלאכים ׀ לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפל פחד־יהוה על־העם ויצאו כאיש אחד׃

Links
1 Samuel 11:71 Samuel 11:7 Text Analysis1 Samuel 11:7 Interlinear1 Samuel 11:7 Multilingual1 Samuel 11:7 TSK1 Samuel 11:7 Cross References1 Samuel 11:7 Bible Hub1 Samuel 11:7 Biblia Paralela1 Samuel 11:7 Chinese Bible1 Samuel 11:7 French Bible1 Samuel 11:7 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 11:6
Top of Page
Top of Page