1 Kings 9:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3772 [e]wə-hiḵ-rat-tîוְהִכְרַתִּ֣יThen will I cut offVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לIsraelNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֨לout ofPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֤יmy sightNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָה֙the landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּיI have givenVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םtoPrep
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and themAcc
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֙יִת֙and this houseNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6942 [e]hiq-daš-tîהִקְדַּ֣שְׁתִּיI have hallowedVerb
8034 [e]liš-mî,לִשְׁמִ֔יfor My nameNoun
7971 [e]’ă-šal-laḥאֲשַׁלַּ֖חwill I castVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לofPrep
6440 [e]pā-nāy;פָּנָ֑יof my sightNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֧הand shall beVerb
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לIsraelNoun
4912 [e]lə-mā-šālלְמָשָׁ֥לa proverbNoun
8148 [e]wə-liš-nî-nāhוְלִשְׁנִינָ֖הand a bywordNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־among allNoun
5971 [e]hā-‘am-mîm.הָעַמִּֽים׃peopleNoun
Hebrew Texts
מלכים א 9:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִכְרַתִּ֣י אֶת־יִשְׂרָאֵ֗ל מֵעַ֨ל פְּנֵ֤י הָאֲדָמָה֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תִּי לָהֶ֔ם וְאֶת־הַבַּ֙יִת֙ אֲשֶׁ֣ר הִקְדַּ֣שְׁתִּי לִשְׁמִ֔י אֲשַׁלַּ֖ח מֵעַ֣ל פָּנָ֑י וְהָיָ֧ה יִשְׂרָאֵ֛ל לְמָשָׁ֥ל וְלִשְׁנִינָ֖ה בְּכָל־הָעַמִּֽים׃

מלכים א 9:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכרתי את־ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת־הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל־העמים׃

Links
1 Kings 9:71 Kings 9:7 Text Analysis1 Kings 9:7 Interlinear1 Kings 9:7 Multilingual1 Kings 9:7 TSK1 Kings 9:7 Cross References1 Kings 9:7 Bible Hub1 Kings 9:7 Biblia Paralela1 Kings 9:7 Chinese Bible1 Kings 9:7 French Bible1 Kings 9:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 9:6
Top of Page
Top of Page