1 Kings 6:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8147 [e]ū-šə-têוּשְׁתֵּ֥יand the twoNoun
1817 [e]ḏal-ṯō-wṯדַלְת֖וֹתdoorsNoun
6086 [e]‘ă-ṣêעֲצֵ֣יtreeNoun
1265 [e]ḇə-rō-wō-šîm;בְרוֹשִׁ֑יםof cypressNoun
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֨יthe twoNoun
6763 [e]ṣə-lā-‘îmצְלָעִ֜יםleavesNoun
1817 [e]had-de-leṯהַדֶּ֤לֶתdoorNoun
259 [e]hā-’a-ḥaṯהָֽאַחַת֙of the one [were]Adj
1550 [e]gə-lî-lîm,גְּלִילִ֔יםfoldingAdj
8147 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵ֧יand the twoNoun
7050 [e]qə-lā-‘îmקְלָעִ֛יםleavesNoun
1817 [e]had-de-leṯהַדֶּ֥לֶתdoorNoun
8145 [e]haš-šê-nîṯהַשֵּׁנִ֖יתof the other [were]Noun
1550 [e]gə-lî-lîm.גְּלִילִֽים׃foldingAdj
Hebrew Texts
מלכים א 6:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁתֵּ֥י דַלְתֹ֖ות עֲצֵ֣י בְרֹושִׁ֑ים שְׁנֵ֨י צְלָעִ֜ים הַדֶּ֤לֶת הָֽאַחַת֙ גְּלִילִ֔ים וּשְׁנֵ֧י קְלָעִ֛ים הַדֶּ֥לֶת הַשֵּׁנִ֖ית גְּלִילִֽים׃

מלכים א 6:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים׃

Links
1 Kings 6:341 Kings 6:34 Text Analysis1 Kings 6:34 Interlinear1 Kings 6:34 Multilingual1 Kings 6:34 TSK1 Kings 6:34 Cross References1 Kings 6:34 Bible Hub1 Kings 6:34 Biblia Paralela1 Kings 6:34 Chinese Bible1 Kings 6:34 French Bible1 Kings 6:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:33
Top of Page
Top of Page