1 Kings 6:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יAnd it came to passVerb
8084 [e]ḇiš-mō-w-nîmבִשְׁמוֹנִ֣יםeightiethAdj
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֣הyearNoun
702 [e]wə-’ar-ba‘וְאַרְבַּ֣עand in the fourNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֣וֹתhundredNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֡הyearNoun
3318 [e]lə-ṣêṯלְצֵ֣אתcame outVerb
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־after the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֣לof IsraelNoun
776 [e]mê-’e-reṣ-מֵאֶֽרֶץ־of the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַיִם֩of EgyptNoun
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֨הyearNoun
7243 [e]hā-rə-ḇî-‘îṯהָרְבִיעִ֜יתin the fourthAdj
2320 [e]bə-ḥō-ḏešבְּחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
2099 [e]ziw,זִ֗וZifNoun
1931 [e]ה֚וּאthatPro
2320 [e]ha-ḥō-ḏešהַחֹ֣דֶשׁmonthNoun
8145 [e]haš-šê-nî,הַשֵּׁנִ֔י[is] the secondNoun
4427 [e]lim-lōḵלִמְלֹ֥ךְreignVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֖הof SolomonNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּ֥בֶןthat he began to buildVerb
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֖יִתthe houseNoun
3068 [e]Yah-weh.לַיהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים א 6:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י בִשְׁמֹונִ֣ים שָׁנָ֣ה וְאַרְבַּ֣ע מֵאֹ֣ות שָׁנָ֡ה לְצֵ֣את בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֣ל מֵאֶֽרֶץ־מִצְרַיִם֩ בַּשָּׁנָ֨ה הָרְבִיעִ֜ית בְּחֹ֣דֶשׁ זִ֗ו ה֚וּא הַחֹ֣דֶשׁ הַשֵּׁנִ֔י לִמְלֹ֥ךְ שְׁלֹמֹ֖ה עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּ֥בֶן הַבַּ֖יִת לַיהוָֽה׃

מלכים א 6:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני־ישראל מארץ־מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על־ישראל ויבן הבית ליהוה׃

Links
1 Kings 6:11 Kings 6:1 Text Analysis1 Kings 6:1 Interlinear1 Kings 6:1 Multilingual1 Kings 6:1 TSK1 Kings 6:1 Cross References1 Kings 6:1 Bible Hub1 Kings 6:1 Biblia Paralela1 Kings 6:1 Chinese Bible1 Kings 6:1 French Bible1 Kings 6:1 German Bible

Bible Hub
1 Kings 5:18
Top of Page
Top of Page