1 Kings 14:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵên,לָכֵ֗ןThereforeAdj
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יbeholdAdv
935 [e]mê-ḇîמֵבִ֤יאI will bringVerb
7451 [e]rā-‘āhרָעָה֙evilAdj
413 [e]’el-אֶל־onPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֔םof JeroboamNoun
3772 [e]wə-hiḵ-rat-tîוְהִכְרַתִּ֤יand will cut offVerb
3379 [e]lə-yā-rā-ḇə-‘āmלְיָֽרָבְעָם֙from Jeroboam himNoun
8366 [e]maš-tînמַשְׁתִּ֣יןwho urinatesVerb
7023 [e]bə-qîr,בְּקִ֔ירagainst the wall himNoun
6113 [e]‘ā-ṣūrעָצ֥וּרwho is shut upVerb
5800 [e]wə-‘ā-zūḇוְעָז֖וּבand leftVerb
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl;בְּיִשְׂרָאֵ֑לin IsraelNoun
1197 [e]ū-ḇi-‘ar-tîוּבִֽעַרְתִּי֙and will take awayVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יthe remnantAdv
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־of the houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֔םof JeroboamNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֛רasPrt
1197 [e]yə-ḇa-‘êrיְבַעֵ֥רa man takes awayVerb
1557 [e]hag-gā-lālהַגָּלָ֖לdungNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
8552 [e]tum-mōw.תֻּמּֽוֹ׃it be all goneVerb
Hebrew Texts
מלכים א 14:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֗ן הִנְנִ֨י מֵבִ֤יא רָעָה֙ אֶל־בֵּ֣ית יָרָבְעָ֔ם וְהִכְרַתִּ֤י לְיָֽרָבְעָם֙ מַשְׁתִּ֣ין בְּקִ֔יר עָצ֥וּר וְעָז֖וּב בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וּבִֽעַרְתִּי֙ אַחֲרֵ֣י בֵית־יָרָבְעָ֔ם כַּאֲשֶׁ֛ר יְבַעֵ֥ר הַגָּלָ֖ל עַד־תֻּמֹּֽו׃

מלכים א 14:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן הנני מביא רעה אל־בית ירבעם והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל ובערתי אחרי בית־ירבעם כאשר יבער הגלל עד־תמו׃

Links
1 Kings 14:101 Kings 14:10 Text Analysis1 Kings 14:10 Interlinear1 Kings 14:10 Multilingual1 Kings 14:10 TSK1 Kings 14:10 Cross References1 Kings 14:10 Bible Hub1 Kings 14:10 Biblia Paralela1 Kings 14:10 Chinese Bible1 Kings 14:10 French Bible1 Kings 14:10 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:9
Top of Page
Top of Page