1 Kings 11:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3282 [e]ya-‘anיַ֣עַן ׀becausePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5800 [e]‘ă-zā-ḇū-nî,עֲזָב֗וּנִיthey have forsaken meVerb
7812 [e]way-yiš-ta-ḥă-wūוַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֮and have worshipedVerb
6253 [e]lə-‘aš-tō-reṯלְעַשְׁתֹּרֶת֮AshtorethNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe goddessNoun
6722 [e]ṣi-ḏō-nînצִֽדֹנִין֒of the ZidoniansAdj
3645 [e]liḵ-mō-wōšלִכְמוֹשׁ֙ChemoshNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe godNoun
4124 [e]mō-w-’āḇ,מוֹאָ֔בof MoabNoun
4445 [e]ū-lə-mil-kōmוּלְמִלְכֹּ֖םand MilcomNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe godNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
5983 [e]‘am-mō-wn;עַמּ֑וֹןof AmmonNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֣וּdo walkedVerb
1870 [e]ḇiḏ-rā-ḵay,בִדְרָכַ֗יin My waysNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֨וֹתto doVerb
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֧ר[that that is] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nayבְּעֵינַ֛יin My sightNoun
2708 [e]wə-ḥuq-qō-ṯayוְחֻקֹּתַ֥יand [to keep] and my statutesNoun
4941 [e]ū-miš-pā-ṭayוּמִשְׁפָּטַ֖יand my judgmentsNoun
1732 [e]kə-ḏā-wiḏכְּדָוִ֥ד[did] as DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw.אָבִֽיו׃his fatherNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֣עַן ׀ אֲשֶׁ֣ר עֲזָב֗וּנִי וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֮ לְעַשְׁתֹּרֶת֮ אֱלֹהֵ֣י צִֽדֹנִין֒ לִכְמֹושׁ֙ אֱלֹהֵ֣י מֹואָ֔ב וּלְמִלְכֹּ֖ם אֱלֹהֵ֣י בְנֵֽי־עַמֹּ֑ון וְלֹֽא־הָלְכ֣וּ בִדְרָכַ֗י לַעֲשֹׂ֨ות הַיָּשָׁ֧ר בְּעֵינַ֛י וְחֻקֹּתַ֥י וּמִשְׁפָּטַ֖י כְּדָוִ֥ד אָבִֽיו׃

מלכים א 11:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען ׀ אשר עזבוני וישתחוו לעשתרת אלהי צדנין לכמוש אלהי מואב ולמלכם אלהי בני־עמון ולא־הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחקתי ומשפטי כדוד אביו׃

Links
1 Kings 11:331 Kings 11:33 Text Analysis1 Kings 11:33 Interlinear1 Kings 11:33 Multilingual1 Kings 11:33 TSK1 Kings 11:33 Cross References1 Kings 11:33 Bible Hub1 Kings 11:33 Biblia Paralela1 Kings 11:33 Chinese Bible1 Kings 11:33 French Bible1 Kings 11:33 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:32
Top of Page
Top of Page