lə·ḡib·bō·w·rê
Englishman's Concordance
lə·ḡib·bō·w·rê — 1 Occurrence

2 Chronicles 26:12
HEB: רָאשֵׁ֤י הָאָבוֹת֙ לְגִבּ֣וֹרֵי חָ֔יִל אַלְפַּ֖יִם
NAS: of valiant warriors, was 2,600.
KJV: of the fathers of the mighty men of valour
INT: of the chief of the fathers men of valour thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1368
159 Occurrences


bag·gib·bō·w·rîm — 4 Occ.
bə·ḡib·bō·wr — 1 Occ.
ḵə·ḡib·bō·wr — 1 Occ.
ḵə·ḡib·bō·rîm — 1 Occ.
gib·bōr — 42 Occ.
ḡib·bō·w·ray — 1 Occ.
gib·bō·w·rām — 1 Occ.
gib·bō·w·rāw — 1 Occ.
gib·bō·w·rê — 32 Occ.
gib·bō·w·re·ḵā — 3 Occ.
gib·bō·w·re·hā — 2 Occ.
gib·bō·rê·hū — 1 Occ.
gib·bō·rîm — 19 Occ.
hag·gib·bōr — 6 Occ.
hag·gib·bō·rîm — 21 Occ.
kag·gib·bō·wr — 1 Occ.
kə·ḡib·bō·wr — 6 Occ.
kə·ḡib·bō·w·rîm — 1 Occ.
lag·gib·bō·w·rîm — 1 Occ.
lə·ḡib·bō·w·rê — 1 Occ.
mig·gib·bō·wr — 2 Occ.
mig·gib·bō·rê — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·wr — 3 Occ.
wə·ḡib·bō·rāw — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·w·rê — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·w·re·hā — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·w·rê·hem — 1 Occ.
wə·hag·gib·bō·w·rîm — 3 Occ.
Additional Entries
gib·bō·w·re·ḵā — 3 Occ.
gib·bō·w·re·hā — 2 Occ.
gib·bō·rê·hū — 1 Occ.
gib·bō·rîm — 19 Occ.
hag·gib·bōr — 6 Occ.
hag·gib·bō·rîm — 21 Occ.
kag·gib·bō·wr — 1 Occ.
kə·ḡib·bō·wr — 6 Occ.
kə·ḡib·bō·w·rîm — 1 Occ.
lag·gib·bō·w·rîm — 1 Occ.
mig·gib·bō·wr — 2 Occ.
mig·gib·bō·rê — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·wr — 3 Occ.
wə·ḡib·bō·rāw — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·w·rê — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·w·re·hā — 1 Occ.
wə·ḡib·bō·w·rê·hem — 1 Occ.
wə·hag·gib·bō·w·rîm — 3 Occ.
biḡ·ḇū·rāh — 3 Occ.
biḡ·ḇu·rā·ṯōw — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page