ban·nā·šîm
Englishman's Concordance
ban·nā·šîm — 4 Occurrences

Numbers 31:18
HEB: וְכֹל֙ הַטַּ֣ף בַּנָּשִׁ֔ים אֲשֶׁ֥ר לֹא־
KJV: But all the women children,
INT: all children the women who have not

Songs 1:8
HEB: לָ֔ךְ הַיָּפָ֖ה בַּנָּשִׁ֑ים צְֽאִי־ לָ֞ךְ
NAS: Most beautiful among women, Go forth
KJV: not, O thou fairest among women, go thy way forth
INT: know beautiful women Go the trail

Songs 5:9
HEB: מִדּ֔וֹד הַיָּפָ֖ה בַּנָּשִׁ֑ים מַה־ דּוֹדֵ֣ךְ
NAS: O most beautiful among women? What
KJV: O thou fairest among women? what [is] thy beloved
INT: is your beloved beautiful ess What of beloved

Songs 6:1
HEB: דּוֹדֵ֔ךְ הַיָּפָ֖ה בַּנָּשִׁ֑ים אָ֚נָה פָּנָ֣ה
NAS: O most beautiful among women? Where
KJV: O thou fairest among women? whither is thy beloved
INT: has your beloved beautiful ess Where turned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 802
781 Occurrences


ban·nā·šîm — 4 Occ.
bə·’iš·šāh — 1 Occ.
bə·’iš·tōw — 1 Occ.
ḵan·nā·šîm — 1 Occ.
ḵə·’iš·šāh — 1 Occ.
’ê·šeṯ- — 97 Occ.
’eš·tə·ḵā — 1 Occ.
hā·’iš·šāh — 102 Occ.
han·nā·šîm — 40 Occ.
’iš·šāh — 147 Occ.
’iš·šōṯ — 1 Occ.
’iš·te·ḵā — 11 Occ.
’iš·tî — 11 Occ.
’iš·tōw — 66 Occ.
kan·nā·šîm — 2 Occ.
kə·’iš·šāh — 1 Occ.
lā·’iš·šāh — 5 Occ.
lan·nā·šîm — 2 Occ.
lə·’ê·šeṯ- — 1 Occ.
lə·’î·šāh — 1 Occ.
lə·’iš·šāh — 53 Occ.
lə·’iš·tî — 1 Occ.
lə·’iš·tōw — 3 Occ.
lə·nā·šay — 1 Occ.
lə·nā·šāw — 1 Occ.
lə·nā·šîm — 14 Occ.
mê·’ê·šeṯ — 5 Occ.
mê·’iš·šāh — 3 Occ.
min·nā·šîm — 3 Occ.
min·nə·šê — 2 Occ.
nā·šay — 1 Occ.
nā·šāw — 14 Occ.
nā·še·ḵā — 4 Occ.
nā·šê·nū — 3 Occ.
nā·šîm — 55 Occ.
nə·šê — 10 Occ.
nə·šê·ḵem — 7 Occ.
nə·šê·hem — 10 Occ.
ū·lə·’iš·šāh — 1 Occ.
ū·lə·’iš·tōw — 1 Occ.
ū·nə·šê- — 4 Occ.
ū·nə·šê·ḵem — 1 Occ.
ū·nə·šê·hem — 9 Occ.
ū·ḇə·’ê·šeṯ — 2 Occ.
ū·ḇə·’iš·šāh — 1 Occ.
ū·ḇə·’iš·tōw — 1 Occ.
ū·ḇə·nā·še·ḵā — 1 Occ.
wə·’ê·šeṯ — 6 Occ.
wə·hā·’iš·šāh — 5 Occ.
wə·han·nā·šîm — 9 Occ.
wə·’iš·šāh — 22 Occ.
wə·’iš·tə·ḵā — 3 Occ.
wə·’iš·tōw — 14 Occ.
wə·lā·’iš·šāh — 1 Occ.
wə·lin·šê·ḵem — 1 Occ.
wə·nā·šāw — 1 Occ.
wə·nā·še·ḵā — 2 Occ.
wə·nā·šê·nū — 1 Occ.
wə·nā·šîm — 9 Occ.
Additional Entries
’aš·dō·w·ḏîṯ — 1 Occ.
dāṯ — 1 Occ.
tam — 1 Occ.
hā·’iš·šeh — 1 Occ.
’iš·šeh — 45 Occ.
’iš·šê — 9 Occ.
lə·’iš·šay — 1 Occ.
mê·’iš·šāy — 1 Occ.
mê·’iš·šê — 7 Occ.
wə·’iš·šeh — 1 Occ.
bə·’iš·šāh — 1 Occ.
bə·’iš·tōw — 1 Occ.
ḵan·nā·šîm — 1 Occ.
ḵə·’iš·šāh — 1 Occ.
’ê·šeṯ- — 97 Occ.
’eš·tə·ḵā — 1 Occ.
hā·’iš·šāh — 102 Occ.
han·nā·šîm — 40 Occ.
’iš·šāh — 147 Occ.
’iš·šōṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page