προσερχόμενοι
Englishman's Concordance
προσερχόμενοι (proserchomenoi) — 2 Occurrences

Luke 23:36 V-PPM/P-NMP
GRK: οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι ὄξος προσφέροντες
NAS: mocked Him, coming up to Him, offering
KJV: him, coming to him, and
INT: the soldiers coming near vinegar offering

1 Peter 2:4 V-PPM/P-NMP
GRK: πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα
NAS: And coming to Him as to a living stone
KJV: whom coming, [as unto] a living
INT: To whom coming a stone living

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page