Luke 3:25
King James Bible
Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,

Darby Bible Translation
of Mattathias, of Amos, of Naoum, of Esli, of Naggai,

English Revised Version
the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,

World English Bible
the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,

Young's Literal Translation
the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Naum, the son of Esli,

Luka 3:25 Albanian
bir i Matathias, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Eslit, bir i Nagait;

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 3:25 Armenian (Western): NT
որ Մատաթիայի, որ Ամովսի, որ Նաւումի, որ Եսղիի, որ Նանգէի,

Euangelioa S. Luc-en araura.  3:25 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ioseph, Matthatiaren: Matthatia, Amosen: Amos, Nahumen: Nahum, Esliren: Esli, Naggeren:

Dyr Laux 3:25 Bavarian
Mättyties, Ämos, Nähum, Hesli, Näggäus,

Лука 3:25 Bulgarian
Иосиф, Мататиев; Мататия, Амосов; Амос, Наумов; Наум, Еслиев; Еслий, Нагеев;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
約瑟是瑪他提亞的兒子,瑪他提亞是亞摩斯的兒子,亞摩斯是拿鴻的兒子,拿鴻是以斯利的兒子,以斯利是拿該的兒子,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
约瑟是玛他提亚的儿子,玛他提亚是亚摩斯的儿子,亚摩斯是拿鸿的儿子,拿鸿是以斯利的儿子,以斯利是拿该的儿子,

路 加 福 音 3:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
約 瑟 是 瑪 他 提 亞 的 兒 子 ; 瑪 他 提 亞 是 亞 摩 斯 的 兒 子 ; 亞 摩 斯 是 拿 鴻 的 兒 子 ; 拿 鴻 是 以 斯 利 的 兒 子 ; 以 斯 利 是 拿 該 的 兒 子 ;

路 加 福 音 3:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
约 瑟 是 玛 他 提 亚 的 儿 子 ; 玛 他 提 亚 是 亚 摩 斯 的 儿 子 ; 亚 摩 斯 是 拿 鸿 的 儿 子 ; 拿 鸿 是 以 斯 利 的 儿 子 ; 以 斯 利 是 拿 该 的 儿 子 ;

Evanðelje po Luki 3:25 Croatian Bible
Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev,

Lukáš 3:25 Czech BKR
Kterýž byl Matatiášův, kterýž byl Amosův, kterýž byl Naum, kterýž byl Esli, kterýž byl Nagge,

Lukas 3:25 Danish
Mattathias's Søn, Amos's Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn,

Lukas 3:25 Dutch Staten Vertaling
Den zoon van Mattathias, den zoon van Amos, den zoon van Naum, den zoon van Esli, den zoon van Naggai,

Lukács 3:25 Hungarian: Karoli
[Ez] Matthatiásé[, ez] Ámosé, [ez] Naumé, [ez] Eslié, [ez] Naggaié,

La evangelio laŭ Luko 3:25 Esperanto
de Matatias, de Amos, de Nahxum, de Esli, de Nagaj,

Evankeliumi Luukkaan mukaan 3:25 Finnish: Bible (1776)
Joka oli Mattatian poika, joka oli Amoksen poika, joka oli Naumin poika, joka oli Eslin poika, joka oli Naggain poika,

Nestle GNT 1904
τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἐσλεὶ τοῦ Ναγγαὶ

Westcott and Hort 1881
τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμώς τοῦ Ναούμ τοῦ Ἐσλεί τοῦ Ναγγαί

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμώς τοῦ Ναούμ τοῦ Ἐσλεί / Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαί

RP Byzantine Majority Text 2005
τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,

Greek Orthodox Church 1904
τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἑσλίμ, τοῦ Ναγγαί,

Tischendorf 8th Edition
τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἐσλεὶ τοῦ Ναγγαὶ

Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,

Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαὶ

Luc 3:25 French: Darby
de Mattathie, d'Amos, de Nahum, d'Esli, de Nagge,

Luc 3:25 French: Louis Segond (1910)
fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,

Luc 3:25 French: Martin (1744)
[Fils] de Mattathie, [fils] d'Amos, [fils] de Nahum, [fils] d'Héli, [fils] de Naggé,

Lukas 3:25 German: Modernized
der war ein Sohn des Mattathias, der war ein Sohn des Amos, der war ein Sohn Nahums, der war ein Sohn Eslis, der war ein Sohn Nanges,

Lukas 3:25 German: Luther (1912)
der war ein Sohn des Mattathias, der war ein Sohn des Amos, der war ein Sohn Nahums, der war ein Sohn Eslis, der war ein Sohn Nangais,

Lukas 3:25 German: Textbibel (1899)
des Mattathia, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nangai,

Luca 3:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
di Mattatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Naggai,

Luca 3:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
figliuol di Mattatia, figliuol di Amos, figliuol di Naum, figliuol di Esli, figliuol di Nagghe,

LUKAS 3:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
anak Matatias, anak Amos, anak Nahun, anak Esli, anak Naggai,

Luke 3:25 Kabyle: NT
Matatya, Ɛamus, Naḥun, ?esli, Naggay,

Lucas 3:25 Latin: Vulgata Clementina
qui fuit Mathathiæ, qui fuit Amos, qui fuit Nahum, qui fuit Hesli, qui fuit Nagge,

Luke 3:25 Maori
Tama a Matatiaha, tama a Amoho, tama a Nahumu, tama a Eheri, tama a Nakai,

Lukas 3:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
sønn av Mattatias, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai,

Lucas 3:25 Spanish: Reina Valera 1909
Que fué de Mattathías, que fué de Amós, que fué de Nahum, que fué de Esli,

Lucas 3:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli,

Lucas 3:25 Portuguese: Bíblia King James Atualizada
filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai,

Lucas 3:25 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada
José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai,   

Luca 3:25 Romanian: Cornilescu
fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

От Луки 3:25 Russian: Synodal Translation (1876)
Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,

От Луки 3:25 Russian koi8r
Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,

Luke 3:25 Shuar New Testament
JusΘ Matatφasa Uchirφyayi; Matatφas Amusa Uchirφyayi; Amus Najuma Uchirφyayi; Najum Esrφ Uchirφyayi; Esri Nakaia Uchirφyayi;

Lukas 3:25 Swedish (1917)
som var son av Mattatias, som var son av Amos, som var son av Naum, som var son av Esli, som var son av Naggai,

Luka 3:25 Swahili NT
mwana wa Matathia, mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Hesli, mwana wa Nagai,

Lucas 3:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage,

ลูกา 3:25 Thai: from KJV
ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอัส ซึ่งเป็นบุตรอาโมส ซึ่งเป็นบุตรนาฮูม ซึ่งเป็นบุตรเอสลี ซึ่งเป็นบุตรนักกาย

Luka 3:25 Turkish
Mattitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu,

Лука 3:25 Ukrainian: NT
Мататіїв, Амосів, Наумів, Єслимів, Наггеїв,

Luke 3:25 Uma New Testament
Yusuf ana' Matica, Matica ana' Amos, Amos ana' Nahum, Nahum ana' Hesli, Hesli ana' Nagai,

Lu-ca 3:25 Vietnamese (1934)
Giô-sép con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li, Ếch-li con Na-ghê,

Luke 3:24
Top of Page
Top of Page