4909. συνευδοκέω (suneudokeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4909. συνευδοκέω (suneudokeó) — 6 Occurrences

Luke 11:48 V-PIA-2P
GRK: ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις
NAS: you are witnesses and approve the deeds
KJV: that ye allow the deeds
INT: you are and consent to the works

Acts 8:1 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει
NAS: Saul was in hearty agreement with putting him to death.
KJV: Saul was consenting unto his death.
INT: moreover was consenting to the killing

Acts 22:20 V-PPA-NMS
GRK: ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων
NAS: was standing by approving, and watching
KJV: and consenting unto his
INT: standing by and consenting and keeping

Romans 1:32 V-PIA-3P
GRK: ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν
NAS: but also give hearty approval to those
KJV: but have pleasure in them that do
INT: but also are approving of those that do [them]

1 Corinthians 7:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ'
NAS: who is an unbeliever, and she consents to live
KJV: and she be pleased to dwell with
INT: and she consents to dwell with

1 Corinthians 7:13 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ'
NAS: husband, and he consents to live
KJV: and if he be pleased to dwell with
INT: and he consents to dwell with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page