467. ἀνταποδίδωμι (antapodidómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 467. ἀνταποδίδωμι (antapodidómi) — 7 Occurrences

Luke 14:14 V-ANA
GRK: οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται
NAS: they do not have [the means] to repay you; for you will be repaid
KJV: for they cannot recompense thee: for
INT: not they have [wherewithal] to repay you it will be recompensed

Luke 14:14 V-FIP-3S
GRK: ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι
NAS: [the means] to repay you; for you will be repaid at the resurrection
KJV: thou shalt be recompensed at
INT: to repay you it will be recompensed for you

Romans 11:35 V-FIP-3S
GRK: αὐτῷ καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ
NAS: HAS FIRST GIVEN TO HIM THAT IT MIGHT BE PAID BACK TO HIM AGAIN?
KJV: unto him again?
INT: to him and it will be recompensed to him

Romans 12:19 V-FIA-1S
GRK: ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω λέγει Κύριος
NAS: IS MINE, I WILL REPAY, says
KJV: I will repay, saith
INT: vengeance I will repay says [the] Lord

1 Thessalonians 3:9 V-ANA
GRK: τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν
NAS: can we render to God
KJV: render to God again for you,
INT: to God to give concerning you

2 Thessalonians 1:6 V-ANA
GRK: παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν
NAS: for God to repay with affliction
KJV: God to recompense tribulation
INT: with God to repay to those who oppress

Hebrews 10:30 V-FIA-1S
GRK: ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω καὶ πάλιν
NAS: IS MINE, I WILL REPAY. And again,
KJV: I will recompense, saith
INT: vengeance [belongs] I will repay and again

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page